ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

  • wwt_ที่ตั้งระบบบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์:ที่ตั้งระบบบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
  • wwt_บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ (จุดที่ 1) (2):บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ (จุดที่ 1) (2)
  • wwt_บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ (จุดที่ 1):บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ (จุดที่ 1)
  • wwt_บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ (จุดที่ 2) (2):บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ (จุดที่ 2) (2)
  • wwt_บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ (จุดที่ 2):บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ (จุดที่ 2)
  • wwt_ที่ตั้งระบบบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ layout:-

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้

ที่ตั้ง

เลขที่ 1 หมู่ที่ ซอย ถนน ประชานิมิตร ตำบล ท่าอิฐ
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ โทรสาร

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 17.618844 y : 100.099466
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด - ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2559

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด ระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร งบประมาณ 2 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2553

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ - ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ - ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 13 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 1.00 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 7.69 ของพื้นที่ทั้งหมด

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process : AS)

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 0 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ -

การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,497,986 คน