ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

 • W376-1 : สำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

 • W376-2 : บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

 • W376-3 : บริเวณป้ายโครงการ

 • W376-4 : ป้อมยาม

 • W376-5 : บ้านพักพนักงาน

 • W376-6 : โรงซ่อมบำรุง

 • W376-7 : โรงจอดเครื่องจักรและอุปกรณ์

 • W376-8 : ลานล้างรถ

 • W376-9 : ระบบประปา

 • W376-10 : ระบบไฟฟ้า

 • W376-11 : อาคารเครื่องชั่ง

 • W376-12 : บริเวณระบบกำจัด

 • W376-13 : บริเวณระบบกำจัด

 • W376-14 : บริเวณระบบกำจัด

 • W376-15 : บริเวณระบบกำจัด

 • W376-16 : พิกัดบริเวณระบบกำจัด

 • W376-17 : บ่อรองรับน้ำเสียจากขยะ

 • W376-18 : แนวรั้วรอบโครงการ


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ บ้านพระฝาง หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน หมายเลข 1047 ตำบล ผาจุก
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ โทรสาร

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 17.616114 y : 100.212883
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 112 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2544

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย - เมื่อปี พ.ศ.
งบประมาณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

ก่อสร้างโดยบริษัท - เริ่มสร้าง 2543 แล้วเสร็จ 2544
งบประมาณก่อสร้าง 59 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ กระทรวงวิทยาศาสตร์

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 15 ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ 5.59 ไร่ - งาน - ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ ปรับเสถียร
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ ระเหยตามธรรมชาติ

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

มี จำนวน 3 บ่อ
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น,การจัดหาดินกลบทับขยะมูลฝอยที่หาได้ยากและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 6,774 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. ทต. บ้านเกาะ 1,368 410,268.00
2. ทต. ผาลุก 0 0.00
3. ทต. งิ้วงาม 1,322 399,714.00
4. ทต. คุ้งตะเภา 712 213,651.00
5. ทต. แม่ผูก 384 115,086.00
6. ทต. ฝางหลวง 1,156 346,941.00
7. ทต. หัวดง 760 227,955.00
8. ทต. นานกกก 194 88,347.00
9. ทต. ตรอน 267 78,387.00
10. อบต. วังเเดง 610 183,027.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึม ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะ มีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ) ปริมาณขยะที่นำมาฝังกลบ - ตันต่อวัน

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี พ.ศ. ปัญหาร้องเรียน ร้องเรียนต่อหน่วยงาน การแก้ไขปัญหา
2559 มีขยะมูลฝอยตกตามทาง เทศบาลเมืองอุตรดิษถ์ ได้กำชับหน่วยงานที่มากำชับร่วม
2558 ถนนเข้าบ่อชำรุด เทศบาลเมืองอุตรดิษถ์ ได้ดำเนินก่อสร้างถนน
2557 มีถุงพลาสติกปลิวที่ข้างเคียง เทศบาลเมืองอุตรดิษถ์ ได้ดำเนินการฝั่งกลบทุกวัน
2556 มีแมลงวันมาก เทศบาลเมืองอุตรดิษถ์ ได้ฉีดยากำจัดเเมลงวัน

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ปัญหาในการดำเนินการ

มีปัญหาในการดำเนินการ คือ
ปัญหาค่าใช้จ่าย
บุคลากรไม่พร้อม
เครื่องจักรชำรุด
งบประมาณ
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,034 คน