ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองอุทัยธานี

  • wwt_จุดเก็บตัวอย่างน้ำเสียก่อนเข้าระบบฯ เทศบาลเมืองอุทัยธานี:จุดเก็บตัวอย่างน้ำเสียก่อนเข้าระบบฯ เทศบาลเมืองอุทัยธานี
  • wwt_จุดเก็บตัวอย่างน้ำเสียก่อนเข้าระบบฯ เทศบาลเมืองอุทัยธานี1:จุดเก็บตัวอย่างน้ำเสียก่อนเข้าระบบฯ เทศบาลเมืองอุทัยธานี
  • wwt_ท่อรวบรวมน้ำเสียหน้าวิทยาลัยอุทัยธานี:ท่อรวบรวมน้ำเสียหน้าวิทยาลัยอุทัยธานี
  • wwt_ท่อรวบรวมน้ำเสียหน้าวิทยาลัยอุทัยธานี1:ท่อรวบรวมน้ำเสียหน้าวิทยาลัยอุทัยธานี
  • wwt_ระบบบำบัด:ระบบบำบัดเทศบาลเมืองอุทัยธานี
  • wwt_สภาพโดยรอบบริเวณระบบบำบัด:สภาพโดยรอบบริเวณระบบบำบัด
  • wwt_สภาพโดยรอบบริเวณระบบบำบัด1:สภาพโดยรอบบริเวณระบบบำบัด
  • wwt_สภาพโดยรอบบริเวณระบบบำบัด2:สภาพโดยรอบบริเวณระบบบำบัด
  • wwt_สภาพโดยรอบบริเวณระบบบำบัด3:สภาพโดยรอบบริเวณระบบบำบัด

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองอุทัยธานี

สถานะโครงการ

ยกเลิกสัญญาก่อสร้างและจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ ซอย ถนน ตำบล อุทัยใหม่
อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ โทรสาร

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 15.3673163 y : 100.04592
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 15 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองอุทัยธานี
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2552

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด ระบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง (Stabilization Pond) งบประมาณ 488 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ มหาดไทย (มท.) ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2535

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด ระบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง (Stabilization Pond) งบประมาณ 6 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน (งปม.) ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 2536

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 8 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 3.28 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนสถานีสูบน้ำเสียมีจำนวน 3 แห่ง
(1) สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ชื่อ สถานีสูบน้ำเสีย P1 ตั้งอยู่บริเวณ -
(2) สถานีสูบน้ำเสียที่ 2 ชื่อ สถานีสูบน้ำเสีย P2 ตั้งอยู่บริเวณ -
(3) สถานีสูบน้ำเสียที่ 3 ชื่อ สถานีสูบน้ำเสีย P3 ตั้งอยู่บริเวณ -

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP)

ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียดังนี้
(1) ชื่อ บ่อตกตะกอน(Sedimentation Pond) ขนาดความจุ 2634 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 2590 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ แม่น้ำสะแกกรัง

การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,071 คน