โครงการระบบกำจัดวัสดุเหลือใช้ เทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 • W378-1 : เทศบาลเมือง อุทัยธานี

 • W378-2 : บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

 • W378-3 : แนวรั้วกันชน1

 • W378-4 : แนวรั้วกันชน2

 • W378-5 : แนวรั้วกันชน3

 • W378-6 : แนวรั้วกันชน4

 • W378-7 : บริเวณฝังกลบ1

 • W378-8 : บริเวณฝังกลบ2

 • W378-9 : บริเวณฝังกลบ3

 • W378-10 : บ่อน้ำเสีย1

 • W378-11 : บ่อน้ำเสีย2

 • W378-12 : บ่อน้ำเสีย3

 • W378-13 : บ่อน้ำเสีย4

 • W378-14 : ป้อมยาม

 • W378-15 : ป้ายหน้าโครงการ

 • W378-16 : รถขยะ

 • W378-17 : รถนำขยะเข้ามา

 • W378-18 : จุดปล่อยน้ำทิ้งออกจาก บ่อสุดท้าย 1

 • W378-19 : จุดปล่อยน้ำทิ้งออกจาก บ่อสุดท้าย 2

 • W378-20 : จุดปล่อยน้ำทิ้งออกจาก บ่อสุดท้าย 3

 • W378-21 : ระบบประปา

 • W378-22 : ศาลากลาง จังหวัด.อุทัยธานี

 • W378-23 : อาคารเก็บเครื่องจักร

 • W378-24 : อาคารชั่งน้ำหนัก

 • W378-25 : อาคารซ่อมบำรุง

 • W378-26 : อาคารสำนักงาน

 • W378-27 : ระบบไฟฟ้าที่ใช้งาน

 • W378-28 : พิกัดเทศบาลเมือง.อุทัยธานี

 • W378-29 : พิกัดบริเวณบ่อขยะ

 • W378-30 : พิกัดศาลากลางจังหวัด.อุทัยธานี


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

โครงการระบบกำจัดวัสดุเหลือใช้ เทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ บ้านหนองกาหลง หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล หลุมเป้า
อำเภอ หนองขาหย่าง จังหวัด อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 15.322382 y : 99.977196
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 107 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2544

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองอุทัยธานี จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2540
งบประมาณ 3.0125 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ก่อสร้างโดยบริษัท หจก.สหะขนส่งอุทัยธานี เริ่มสร้าง 2542 แล้วเสร็จ 2543
งบประมาณก่อสร้าง 49.043 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ - ไร่ - งาน - ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ แบบผึ่ง
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ -

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

มี จำนวน 6 บ่อ
การประเมิน
พอใช้

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ พอใช้

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2559

ปี 2559
ผลการประเมิน พอใช้

ปัญหา

ปัญหา : ประสิทธิภาพระบบและเครื่องจักรชำรุดและซ่อมบ่อย
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองอุทัยธานี

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 0 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. - 0 0.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึม ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะ มีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ) ปริมาณขยะที่นำมาฝังกลบ 0 ตันต่อวัน

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ปัญหาในการดำเนินการ

มีปัญหาในการดำเนินการ คือ
1.อาคารเครื่องชั่ง ชำรุดทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณขยะที่นำมาทิ้งจริงที่บ่อขยะได้ 2.เครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอชำรุดไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,115 คน