ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองหัวหิน

 • WWT34_1:ป้ายหน้าโครงการ
 • WWT34_2:ป้อมยามของโครงการ
 • WWT34_3:บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
 • WWT34_4:อาคารสำนักงาน
 • WWT34_5:ป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ รูปที่ 1
 • WWT34_6:ป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ รูปที่ 2
 • WWT34_7:แผนที่แสดงสถานีสูบน้ำของโครงการ
 • WWT34_8:แผนที่แสดงข้อมูลการรับน้ำเข้าระบบ
 • WWT34_9:แผนผังแสดงแนวเส้นท่อส่งน้ำ
 • WWT34_10:แผนผังแสดงแนวทางการแก้ปัญหาของระบบคลองวนเวียน
 • WWT34_11:แผนผังแสดงแนวทางการแก้ปัญหาของระบบแผ่นหมุนชีวภาพ
 • WWT34_12:แผนที่ตำแหน่งที่ตั้งสถานีสูบน้ำเสีย
 • WWT34_13:สถานีสูบน้ำเสียของโครงการ
 • WWT34_14:บริเวณปั๊มสูบน้ำเข้าระบบ
 • WWT34_15:บริเวณตะแกรงดักเศษขยะ รูปที่ 1
 • WWT34_16:บริเวณตะแกรงดักเศษขยะ รูปที่ 2
 • WWT34_17:บริเวณถังดักทรายของโครงการ รูปที่ 2
 • WWT34_18:บริเวณถังดักทรายของโครงการ รูปที่ 2
 • WWT34_19:จุดรับน้ำเข้าระบบคลองวนเวียน
 • WWT34_20:บ่อเติมอากาศแบบคลองวนเวียน รูปที่ 1
 • WWT34_21:บ่อเติมอากาศแบบคลองวนเวียน รูปที่ 2
 • WWT34_22:บ่อเติมอากาศแบบคลองวนเวียน รูปที่ 3
 • WWT34_23:บ่อเติมอากาศแบบคลองวนเวียน รูปที่ 4
 • WWT34_24:บ่อเติมอากาศแบบคลองวนเวียน (ชำรุด) รูปที่ 1
 • WWT34_25:บ่อเติมอากาศแบบคลองวนเวียน (ชำรุด) รูปที่ 2
 • WWT34_26:บริเวณน้ำออกจากคลองวนเวียนเข้าสู่บอตกตะกอน
 • WWT34_27:บริเวณบ่อตกตะกอนของโครงการ รูปที่ 1
 • WWT34_28:บริเวณบ่อตกตะกอนของโครงการ รูปที่ 2
 • WWT34_29:บริเวณบ่อตกตะกอนของโครงการ รูปที่ 3
 • WWT34_30:บริเวณบ่อตกตะกอนของโครงการ รูปที่ 4
 • WWT34_31:บริเวณจุดน้ำล้นไปยังบ่อคลอรีน
 • WWT34_32:บ่อเติมคลอรีน รูปที่ 1
 • WWT34_33:บ่อเติมคลอรีน รูปที่ 2
 • WWT34_34:จุดปล่อยน้ำสู่ลำรางสาธารณะ รูปที่ 1
 • WWT34_35:จุดปล่อยน้ำสู่ลำรางสาธารณะ รูปที่ 2
 • WWT34_36:รางระบายน้ำของโครงการ
 • WWT34_37:อาคารเก็บเครื่องมืออุปกรณ์
 • WWT34_38:สภาพภายในโครงการ
 • WWT34_39:รั้วของโครงการ
 • WWT34_40:รั้วกำแพงด้านหลังโครงการ

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองหัวหิน

สถานะโครงการ

-

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ ซอย - ถนน ซ.89 เพชรเกษม ตำบล หัวหิน
อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
โทรศัพท์ 032-513914, 081-2993289 โทรสาร 032-512340

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 12.526485 y : 99.966204
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่ 3 งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองหัวหิน
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2534

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด ระบบแบบจานหมุนชีวภาพ RBC งบประมาณ 53 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ 2532 ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2534

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด ระบบแบบคลอวนเวียน (Oxidation Ditch (OD) งบประมาณ 310 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ - ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2545

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 86 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 2.60 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนสถานีสูบน้ำเสียมีจำนวน 6 แห่ง
(1) สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ชื่อ สถานีสูบน้ำชาวเล ตั้งอยู่บริเวณ หมู่บ้านชาวเล
(2) สถานีสูบน้ำเสียที่ 2 ชื่อ สถานีสูบน้ำครัวไทย ตั้งอยู่บริเวณ น้ำครัวไทย
(3) สถานีสูบน้ำเสียที่ 3 ชื่อ สถานีสูบน้ำคลองสมอเรียง ตั้งอยู่บริเวณ คลองสมอเรียง
(4) สถานีสูบน้ำเสียที่ 4 ชื่อ สถานีสูบน้ำซอยเมิลสมุทร ตั้งอยู่บริเวณ ซอยเมิลสมุทร
(5) สถานีสูบน้ำเสียที่ 5 ชื่อ สถานีสูบน้ำซอยหัวหิน 19 ตั้งอยู่บริเวณ ซอยหัวหิน 19
(6) สถานีสูบน้ำเสียที่ 6 ชื่อ สถานีสูบน้ำคลองลั่นทม ตั้งอยู่บริเวณ คลองลั่นทม

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch : OD)

ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียดังนี้
(1) ชื่อ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแผ่นหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor : RBC) ขนาดความจุ 8000 ลบ.ม.
(2) ชื่อ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch : OD) ขนาดความจุ 17000 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 25000 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ ลำรางสาธารณะ

การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,722 คน