โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

  • wwt_บ่อตกตะกอน:บ่อตกตะกอน
  • wwt_บ่อบัดแบบเติมอากาศ:บ่อบัดแบบเติมอากาศ
  • wwt_บ่อบัดแบบเติมอากาศ:บ่อบัดแบบเติมอากาศ
  • wwt_ป้าย:ป้ายระบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
  • wwt_แผนผังกระบวนการบำบัดน้ำเสีย flowdiagram:แผนผังกระบวนการบำบัดน้ำเสีย flowdiagram
  • wwt_แผนผังท่อรวบรวมน้ำเสีย:แผนผังท่อรวบรวมน้ำเสีย
  • wwt_แผนผังบ่อบำบัด layout:แผนผังบ่อบำบัด layout
  • wwt_ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ระยะ 10 km:ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ระยะ 10 km

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

สถานะโครงการ

-

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ ซอย 3 ถนน ประชาสรรค์ ตำบล หน้าเมือง
อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
โทรศัพท์ โทรสาร

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 13.6746344 y : 101.05718
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 21 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2541

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน งบประมาณ 240 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ กรมโยธาฯ ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2541

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน งบประมาณ 804 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ กระทรวงวิทย์ฯ ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2548

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2541

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2548

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 13 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 11.56 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 92.31 ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนบ่อดักน้ำเสีย CSO ทั้งหมด 10 บ่อ
(1) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 1 ชื่อ B1 ตั้งอยู่บริเวณ บริเวณสถานีสูบ

(2) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 2 ชื่อ B2 ตั้งอยู่บริเวณ บริเวณสถานีสูบ

(3) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 3 ชื่อ B3 ตั้งอยู่บริเวณ -

(4) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 4 ชื่อ B4 ตั้งอยู่บริเวณ -

(5) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 5 ชื่อ B5 ตั้งอยู่บริเวณ -

(6) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 6 ชื่อ B6 ตั้งอยู่บริเวณ -

(7) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 7 ชื่อ B7 ตั้งอยู่บริเวณ -

(8) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 8 ชื่อ B8 ตั้งอยู่บริเวณ -

(9) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 9 ชื่อ B9 ตั้งอยู่บริเวณ -

(10) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 10 ชื่อ B10 ตั้งอยู่บริเวณ -

จำนวนสถานีสูบน้ำเสียมีจำนวน 3 แห่ง
(1) สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ชื่อ สถานีสูบน้ำเสียท่าไข่ P2 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนสุภกิจ
(2) สถานีสูบน้ำเสียที่ 2 ชื่อ สถานีสูบน้ำเสียอนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทร P3 ตั้งอยู่บริเวณ จุดรวบรวมพื้นที่ต่างๆ
(3) สถานีสูบน้ำเสียที่ 3 ชื่อ สถานีสูบน้ำเสียที่ระบบบำบัดน้ำเสีย ตั้งอยู่บริเวณ ระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process : AS)

ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียดังนี้
(1) ชื่อ บ่อดักกรวดทราย ขนาดความจุ 12000 ลบ.ม.
(2) ชื่อ บ่อเติมอากาศคลองวนเวียน ขนาดความจุ 12000 ลบ.ม.
(3) ชื่อ บ่อสูบตะกอนหมุนเวียน ขนาดความจุ 12000 ลบ.ม.
(4) ชื่อ บ่อสัมผัสคลอรีน ขนาดความจุ 12000 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 24000 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ คลองโสธร

การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,779 คน