โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ

 • wwt_บ่อบำบัดแบบตกตะกอน:บ่อบำบัดแบบตกตะกอน
 • wwt_บ่อบำบัดแบบเติมอากาศ:บ่อบำบัดแบบเติมอากาศ
 • wwt_ป้ายแสนสุขเหนือ:ป้ายแสนสุขเหนือ
 • wwt_ป้ายแสนสุขใต้:ป้ายแสนสุขใต้
 • wwt_บ่อเติมอากาศ(แสนสุขใต้):บ่อเติมอากาศ(แสนสุขใต้)
 • wwt_บ่อตกตะกอน(แสนสุขใต้):บ่อตกตะกอน(แสนสุขใต้)
 • wwt_แนวท่อ:แนวท่อ
 • wwt_แผนผังโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ(แสนสุขเหนือ):แผนผังโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ(แสนสุขเหนือ)
 • wwt_แผนผังโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ(แสนสุขใต้):แผนผังโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ(แสนสุขใต้)
 • wwt_แผนผังกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ(แสนสุขเหนือ):แผนผังกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ(แสนสุขเหนือ)
 • wwt_แผนผังกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ(แสนสุขใต้):แผนผังกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ(แสนสุขใต้)
 • wwt_อาคารสำนักงาน(แสนสุขเหนือ):อาคารสำนักงาน(แสนสุข เหนือ)
 • wwt_บ่อบำบัด1 (แสนสุข เหนือ):บ่อบำบัด1 (แสนสุข เหนือ)
 • wwt_บ่อบำบัด2 (แสนสุขเหนือ):บ่อบำบัด2 (แสนสุขเหนือ)
 • wwt_บ่อบำบัด3 (แสนสุขเหนือ):บ่อบำบัด3 (แสนสุขเหนือ)
 • wwt_บ่อบำบัด4 (แสนสุขเหนือ):บ่อบำบัด4 (แสนสุขเหนือ)
 • wwt_บ่อบำบัด5 (แสนสุขเหนือ):บ่อบำบัด5 (แสนสุขเหนือ)
 • wwt_บ่อบำบัด6 (แสนสุขเหนือ):บ่อบำบัด6 (แสนสุขเหนือ)
 • wwt_แนวท่อ (แสนสุขเหนือ):แนวท่อ (แสนสุขเหนือ)
 • wwt_อาคารสำนักงาน (แสนสุข ใต้):อาคารสำนักงาน (แสนสุข ใต้)
 • wwt_บ่อบำบัด1 (แสนสุข ใต้):บ่อบำบัด1 (แสนสุข ใต้)
 • wwt_บ่อบำบัด2 (แสนสุข ใต้):บ่อบำบัด2 (แสนสุข ใต้)
 • wwt_บ่อบำบัด3 (แสนสุข ใต้):บ่อบำบัด3 (แสนสุข ใต้)
 • wwt_บ่อบำบัด4 (แสนสุข ใต้):บ่อบำบัด4 (แสนสุข ใต้)
 • wwt_บ่อบำบัด5 (แสนสุข ใต้):บ่อบำบัด5 (แสนสุข ใต้)
 • wwt_บ่อบำบัด6 (แสนสุข ใต้):บ่อบำบัด6 (แสนสุข ใต้)

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ 24 หมู่ที่ - ซอย ถนน บางแสนสาย 4 เหนือ ตำบล แสนสุข
อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20130
โทรศัพท์ 038-193523 โทรสาร 038-193523

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 13.298956 y : 100.922101
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 12 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองแสนสุข
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2538

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด AS แบบ OD งบประมาณ 317.5995 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ - ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ - ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ - ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 20 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 10.00 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนสถานีสูบน้ำเสียมีจำนวน 3 แห่ง
(1) สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ชื่อ สถานีสูบบางแสนสาย 2 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนบางแสนสาย 2 (ด้านหลัง ร.ร.บางแสนเฮอริเทจ)
(2) สถานีสูบน้ำเสียที่ 2 ชื่อ สถานีสูบน้ำสุขุมวิท ตั้งอยู่บริเวณ ริมถนนสุขุมวิทก่อนถึงแยกแกเล็กซี่
(3) สถานีสูบน้ำเสียที่ 3 ชื่อ สถานีสูบน้ำเสีย (โรงงาน) ตั้งอยู่บริเวณ ภายในโรงงาน

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process : AS)

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 14000 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ คลองบางโปรง

การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

การติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

บุคลากรที่ดูแลระบบบำบัด

ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก องค์การจัดการน้ำเสีย

การเดินระบบ

การเดินระบบ

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 14000.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบจริง 6000.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน
คิดเป็นร้อยละ 43 ของความสามารถในการรองรับน้ำเสีย (ประสิทธิภาพการกำจัด)
ระบบบำบัดน้ำเสียเดินระบบ 12 ชั่วโมงต่อวัน (ตามแผนการเดินระบบจริง)

ความถี่ในการเดินระบบ

เดินทุกวัน

สถานะระบบบำบัดน้ำเสีย

(1) บ่อ 1 ขนาดความจุ 7,000.00 ลบ.ม. สถานะ ใช้งานได้

สถานะสถานีสูบน้ำเสีย

(1) สถานีที่ 1 ชื่อ สุขุมวิท สถานะ ใช้งานได้

(2) สถานีที่ 2 ชื่อ บางแสนสาย2 สถานะ ใช้งานได้

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการบำบัดน้ำเสีย

เก็บค่าธรรมเนียม (บาท/ลบ.ม./เดือน)

1. อัตราค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บต่อครัวเรือน 2
2. อัตราค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บต่ออาคารพาณิชย์ 3
3. อัตราค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บต่อโรงแรม 3
4. อัตราค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บต่อสถานประกอบการ 3
5. อัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบและบำรุงรักษา

ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบและบำรุงรักษา 7,000,000.00 บาทต่อปี คิดเป็น 3.50 บาทต่อลูกบาศก์เมตร

การตรวจวัดคุณภาพน้ำ


มีการตรวจวัด โดยหน่วยงาน ห้องปฏิบัติการกลาง
ลำดับ พารามิเตอร์พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด ผ่าน/ไม่ผ่าน ค่ามาตรฐาน
ขาเข้า ขาออก
1 COD (mg/L) 100.00 20.00 ผ่าน -
2 BOD (mg/L) 100.00 20.00 ผ่าน ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร
3 pH 6.00 7.00 ผ่าน 5.5-9.0
4 ของแข็งแขวนลอย (mg/L) 100.00 10.00 ผ่าน ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร
5 น้ำมันและไขมัน (mg/L) 100.00 10.00 ผ่าน ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร
6 ไนโตรเจนทั้งหมด (mg/L) 100.00 10.00 ผ่าน ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร
7 ฟอสฟอรัส (mg/L) 100.00 10.00 ผ่าน ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร
8 สี 5.00 5.00 ผ่าน -
9 กลิ่น 8.00 5.00 ผ่าน -

หมายเหตุ :
* กรณีหน่วยบำบัดสุดท้ายเป็นบ่อเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ให้ใช้ค่าบีโอดี ของน้ำที่ผ่านการกรองแล้ว (Filtrate BOD) การกรองตัวอย่างน้ำเพื่อหาค่าบีโอดี ให้ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disk) ที่ใช้ในกระบวนการกรองเพื่อหาค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ก่อนทำการวิเคราะห์หาค่าบีโอดีที่กำหนดไว้ใน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ฉบับล่าสุด

** กรณีหน่วยบำบัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร

- การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนให้เป็นไปตาม Standard Methods for the Examination of Water and Westewaterฉบับล่าสุด ซึ่ง American Public Health Association, American Water Work Association และ Water Environment Federation ร่วมกันกำหนดไว้ หรือตามวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ให้เลือกใช้วิธีวิเคราะห์ตามความเหมาะสมกับลักษณะและสภาพของตัวอย่างน้ำ

แหล่งที่มา :
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553

ความถี่ในการตรวจวัด

ทุก 3 เดือน

สถานะของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบบำบัดน้ำเสีย

ลำดับที่ อุปกรณ์ จำนวน สถานการณ์การใช้งาน
(ใช้งาน/ชำรุด)
1 เครื่องปั้มนำ้ 4 ใช้งานได้

ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,088 คน