ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลตำบลสลกบาตร

 • wwt_จุดเก็บตัวอย่างน้ำเสียก่อนเข้าระบบฯ เทศบาลตำบสลกบาตร:จุดเก็บตัวอย่างน้ำเสียก่อนเข้าระบบฯ เทศบาลตำบสลกบาตร
 • wwt_จุดเก็บตัวอย่างน้ำเสียก่อนเข้าระบบฯ เทศบาลตำบสลกบาตร1:wwt_จุดเก็บตัวอย่างน้ำเสียก่อนเข้าระบบฯ เทศบาลตำบสลกบาตร
 • wwt_ดาดคอนกรีตขอบบ่อและภายในบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่พบรอยแตกร้าวและชำรุด:ดาดคอนกรีตขอบบ่อและภายในบ่อบำบัดน้ำเสีย
 • wwt_ดาดคอนกรีตขอบบ่อและภายในบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่พบรอยแตกร้าวและชำรุด1:ดาดคอนกรีตขอบบ่อและภายในบ่อบำบัดน้ำเสีย
 • wwt_ดาดคอนกรีตขอบบ่อและภายในบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่พบรอยแตกร้าวและชำรุด2:ดาดคอนกรีตขอบบ่อและภายในบ่อบำบัดน้ำเสีย
 • wwt_ดาดคอนกรีตขอบบ่อและภายในบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่พบรอยแตกร้าวและชำรุด3:ดาดคอนกรีตขอบบ่อและภายในบ่อบำบัดน้ำเสีย
 • wwt_ถนนด้านหน้าทางเข้าบ่อบ้ำบัดน้้ำเสียเทศบาลตำบลสลกบาตร:ถนนด้านหน้าทางเข้าบ่อบ้ำบัดน้้ำเสียเทศบาลตำบลสลกบาตร
 • wwt_ถนนสุขาภิบาล4 ถนนสายหลักที่นำน้ำเสียไปสู่บ่อบำบัด:ถนนสุขาภิบาล4 ถนนสายหลักที่นำน้ำเสียไปสู่บ่อบำบัด
 • wwt_ถนนสุขาภิบาล4 ถนนสายหลักที่นำน้ำเสียไปสู่บ่อบำบัด1:ถนนสุขาภิบาล4 ถนนสายหลักที่นำน้ำเสียไปสู่บ่อบำบัด
 • wwt_ทางน้ำเข้าและออกระหว่างบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่ชำรุด:ทางน้ำเข้าและออกระหว่างบ่อบำบัดน้ำเสีย
 • wwt_ทางน้ำเข้าและออกระหว่างบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่ชำรุด1:ทางน้ำเข้าและออกระหว่างบ่อบำบัดน้ำเสีย
 • wwt_ป้าย:ด้านหน้าทางเข้าบ่อบ้ำบัดน้้ำเสียเทศบาลตำบลสลกบาตร
 • wwt_ป้าย1:ด้านหน้าทางเข้าบ่อบ้ำบัดน้้ำเสียเทศบาลตำบลสลกบาตร
 • wwt_ระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะ 10 กม.:ะบบบำบัดน้ำเสีย ระยะ 10 กม.
 • wwt_สภาพทั่วไปของบ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลสลกบาตร:สภาพทั่วไปของบ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลสลกบาตร
 • wwt_สภาพทั่วไปของบ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลสลกบาตร1:สภาพทั่วไปของบ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลสลกบาตร
 • wwt_สภาพทั่วไปของบ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลสลกบาตร2:สภาพทั่วไปของบ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลสลกบาตร
 • wwt_สภาพทั่วไปของบ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลสลกบาตร3:สภาพทั่วไปของบ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลสลกบาตร

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลตำบลสลกบาตร

สถานะโครงการ

-

ที่ตั้ง

เลขที่ 1886 หมู่ที่ 1 ซอย ถนน - ตำบล สลกบาตร
อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัด กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62140
โทรศัพท์ 055771328 โทรสาร

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 15.9908443 y : 99.8189077
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 17 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลสลกบาตร
เปิดดำเนินการตั้งแต่

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ - ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ - ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ - ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ - ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2551

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 12 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 11.70 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนบ่อดักน้ำเสีย CSO ทั้งหมด 3 บ่อ
(1) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 1 ชื่อ บ่อดักน้ำเสียที่1 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนสลกบาตร-บาณุฯ

(2) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 2 ชื่อ บ่อดักน้ำเสียที่2 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนเทศบาล 13

(3) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 3 ชื่อ บ่อดักน้ำเสียที่3 ตั้งอยู่บริเวณ โรงฆ่าสัตว์ หรืือ ระบบบำบัดน่ำเสีย

จำนวนสถานีสูบน้ำเสียมีจำนวน 3 แห่ง
(1) สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ชื่อ เครื่องสูบน้ำที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนขาณุฯ-บ้านบ่อถ้ำ
(2) สถานีสูบน้ำเสียที่ 2 ชื่อ เครื่องสูบน้ำที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนสุขาภิบาล 13
(3) สถานีสูบน้ำเสียที่ 3 ชื่อ เครื่องสูบน้ำที่ 3 ตั้งอยู่บริเวณ ภายในบริเวณบ่อบำบัด

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP)

ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียดังนี้
(1) ชื่อ บ่อกึ่งไร้อากาศ (Facultative Pond) ขนาดปากบ่อ 50x140 ม. ขนาดความจุ 6360 ลบ.ม.
(2) ชื่อ บ่อบ่ม 1 (Maturation Pond) ขนาดปากบ่อ 50x80 ม. ขนาดความจุ 3920 ลบ.ม.
(3) ชื่อ บ่อบ่ม 2 (Maturation Pond) ขนาดปากบ่อ 50x80 ม. ขนาดความจุ 1350 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 500 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ คลองน้ำธรรมชาติ, คลองน้ำจาน

การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,744 คน