โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย

สถานะโครงการ

อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่ตั้ง

เลขที่ 18/10 หมู่ที่ 7 ซอย ถนน ตำบล ทางเกวียน
อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21110
โทรศัพท์ 038671209 โทรสาร 038671209

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 12.894335 y : 101.674955
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 80 ไร่ งาน ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลตำบลเมืองแกลง
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2545

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 80 ไร่ จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย เทศบาลตำบลเมืองแกลง เมื่อปี พ.ศ. 2560
งบประมาณ 38.905 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ กองทุนสิ่งแวดล้อม

ก่อสร้างโดยบริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด เริ่มสร้าง 2 มี.ค. 603 แล้วเสร็จ 22 พ.ย. 604
งบประมาณก่อสร้าง 38.905 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ กองทุนสิ่งแวดล้อม

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 10 ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ OD
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ บ่อเก็บน้ำเสีย

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

มี จำนวน 2 บ่อ
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,497,966 คน