สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลเมืองปัตตานี


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลเมืองปัตตานี

สถานะโครงการ

อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล หนองแรต
อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัด ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94150
โทรศัพท์ โทรสาร

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 6.857619387981407 y : 101.3917064666748
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 183 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลเมืองปัตตานี
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2544

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองปัตตานี จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์แมเนจเมนท์จํากัด เมื่อปี พ.ศ. 2539
งบประมาณ 3 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อม

ก่อสร้างโดยบริษัท กรีน แอนจิเนียริ่ง เริ่มสร้าง 2543 แล้วเสร็จ 2544
งบประมาณก่อสร้าง 91.178 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อม และ JBIC

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ งาน ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ บ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond)
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ คลองยะหริ่ง

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

มี จำนวน 1 บ่อ
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองปัตตานี

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 961 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. เทศบาลตำบลยะหริ่ง 105 440.00
2. เทศบาลตำบลบางปู 112 440.00
3. เทศบาลตำบลรูสะมิแล 396 440.00
4. อบต.บานา 103 440.00
5. อบต.กระหวะ 1 440.00
6. เรือนจำปัตตานี 9 440.00
7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี 1 440.00
8. อบต.คลองมานิง 20 440.00
9. เทศบาลตำบลนาประดู่ 90 440.00
10. เทศบาลตำบลตอหลัง 23 440.00
11. อบต.ปูยุด 13 440.00
12. อบต.ตะโละกาโปร์ 19 440.00
13. อบต.บาราโหม 21 440.00
14. อบต.ตาแกะ 30 440.00
15. อบต.แว้ง 20 440.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึม ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะ มีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ) ปริมาณขยะที่นำมาฝังกลบ 65.82 ตันต่อวัน

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ปัญหาในการดำเนินการ

ไม่มีปัญหา
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,018 คน