โครงการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง(Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์เทศบาลเมืองนราธิวาส


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

โครงการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง(Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์เทศบาลเมืองนราธิวาส

สถานะโครงการ

อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ตั้ง

เลขที่ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฯ หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ทอง ซอย ถนน ตำบล บางนาค
อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000
โทรศัพท์ โทรสาร

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 6.3515356 y : 101.9032
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 15 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลเมืองนราธิวาส
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2560

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองนราธิวาส จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อปี พ.ศ. 2560
งบประมาณ 0 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

ก่อสร้างโดยบริษัท - เริ่มสร้าง 2559 แล้วเสร็จ 2561
งบประมาณก่อสร้าง 320.0199 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ - ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

อื่นๆ
# ชื่อระบบ รายละเอียด
1. 1-เชื้อเพลิงอัดแท่ง (Refuse Derived Fuel, RDF) -

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

ไม่มี

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

ไม่มี
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,138 คน