ระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง(Refuse derive fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

  • WW288_1 : -

  • WW288_2 : -


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง(Refuse derive fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

สถานะโครงการ

-

ที่ตั้ง

เลขที่ บ้านกาแปะ หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน สุขยางค์ ตำบล เบตง
อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95110
โทรศัพท์ 0-7324-6207-8 โทรสาร 0-73230551

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 5.7596216 y : 101.0312830
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 201 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลเมืองเบตง
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2560

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองเบตง จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการ เมื่อปี พ.ศ. 2558
งบประมาณ 133.4145 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ งบประมาณจากส่วนกลาง

ก่อสร้างโดยบริษัท กำลังจัดซื้อจัดจ้าง เริ่มสร้าง 2559 แล้วเสร็จ 2561
งบประมาณก่อสร้าง - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ งบประมาณของหน่วยงาน

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ - ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

อื่นๆ
# ชื่อระบบ รายละเอียด
1. เชื้อเพลิงอัดแท่ง (RDF) -

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

ไม่มี

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

ไม่มี
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,083,034 คน