สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลตำบลเมืองแกลง

 • W128_1 : อาคารสำนักงาน

 • W128_2 : พิกัดของโครงการ

 • W128_3 : อาคารขนถ่ายขยะมูลฝอย

 • W128_4 : บริเวณทางขึ้น-ลงอาคารขนถ่าย

 • W128_5 : บริเวณจุดชั่งน้ำหนัก

 • W128_6 : บริเวณจุดจัดเก็บอุปกรณ์

 • W128_7 : ภาพรวมของอาคารขนถ่าย

 • W128_8 : บริเวณจุดขนถ่าย จุดที่ 1 และจุดที่ 2

 • W128_9 : บริเวณจุดขนถ่ายจุดที่ 1

 • W128_10 : บริเวณจุดขนถ่ายจุดที่ 2

 • W128_11 : จุดรับขยะที่ขนถ่ายแล้ว จุดที่ 1

 • W128_12 : จุดรับขยะที่ขนถ่ายแล้ว จุดที่ 2

 • W128_13 : บริเวณลาดล้างรถ

 • W128_14 : ถนนของโครงการ

 • W128_15 : แนวกำแพงของโครงการ

 • W128_16 : บริเวณบ่อบำบัดน้ำของโครงการ

 • W128_17 : บ่อบำบัดน้ำเสียของโครงการ รูปที่ 1

 • W128_18 : บ่อบำบัดน้ำเสียของโครงการ รูปที่ 2

 • W128_19 : ภาพรวมของโครงการ

 • W128_20 : บริเวณบ่อขยะที่โครงการขนถ่ายนำขยะไปกำจัด


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลตำบลเมืองแกลง

สถานะโครงการ

-

ที่ตั้ง

เลขที่ 18 หมู่ที่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ห้วยยาง
อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21110
โทรศัพท์ 038-675-222 โทรสาร 038-671-209

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 12.7551425 y : 101.5819858
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 11 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลตำบลเมืองแกลง
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2560

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย - เมื่อปี พ.ศ. 2540
งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

ก่อสร้างโดยบริษัท บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด เริ่มสร้าง 2559 แล้วเสร็จ 2560
งบประมาณก่อสร้าง 13,621,000 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ สผ.+อบจ.ระยอง

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี
ศักยภาพของระบบ 50 ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ - งาน - ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ บ่อผึ่ง
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ ลำรางลำรางสาธารณะ

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

มี จำนวน 2 บ่อ
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,083,164 คน