สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลนครเชียงใหม่

 • W323_1 : บริเวณทางเข้าโครงการ

 • W323_2 : ป้ายโครงการ

 • W323_3 : สำนักงานอาคารเครื่องชั่ง 1

 • W323_4 : สำนักงานอาคารเครื่องชั่ง 2

 • W323_5 : รถเข้าชั่งน้ำหนัก

 • W323_6 : รถขนขยะไปเทรวม

 • W323_7 : บริเวณกำจัด

 • W323_8 : รับขยะเข้าระบบ

 • W323_9 : ตักใส่รถใหญ่ ชั่ง นน ขนออกนอกพื้นที่ 1

 • W323_10 : ตักใส่รถใหญ่ ชั่ง นน ขนออกนอกพื้นที่ 2

 • W323_11 : กระบวนการขนถ่าย

 • W323_12 : ลงมาชั่งน้ำหนักรถเปล่า

 • W323_13 : ทางออกโครงการ

 • W323_14 : รั้วรอบโครงการ

 • W323_15 : ป้อมยามหน้าโครงการ

 • W323_16 : จุดล้างรถ

 • W323_17 : เครื่องจักรที่ใช้ได้

 • W323_18 : เครื่องจักรที่ใช้ไม่ได้

 • W323_19 : ระบบไฟฟ้า ประปา 1

 • W323_20 : ระบบไฟฟ้า ประปา 2

 • W323_21 : ระบบระบายแก๊ส 1

 • W323_22 : ระบบระบายแก๊ส 2

 • W323_23 : จุดปล่อยน้ำทิ้ง 1

 • W323_24 : จุดปล่อยน้ำทิ้ง 2


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลนครเชียงใหม่

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ 1 หมู่ที่ - ซอย - ถนน หายยา ตำบล หายยา
อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 18.775284 y : 98.978060
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 4 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลนครเชียงใหม่
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2547

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ที่ดินของหน่วยราชการอื่น ที่ดินงานพัสดุ

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย - เมื่อปี พ.ศ. 2545
งบประมาณ 109490000 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

ก่อสร้างโดยบริษัท บริษัท ราชาอีควิปเมนท์ จำกัด เริ่มสร้าง 2545 แล้วเสร็จ 2546
งบประมาณก่อสร้าง - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

อื่นๆ
# ชื่อระบบ รายละเอียด
1. สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย -

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ - ไร่ - งาน - ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ -
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ -

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

ไม่มี
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

บริษัท บ้านตาลกรุ๊ป
รูปแบบสัญญา/ระยะเวลาดำเนินงาน -

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 300 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. เทศบาลนครเชียงใหม่ 300 900.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึม ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะ มีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ) ปริมาณขยะที่นำมาฝังกลบ 0 ตันต่อวัน
หมักทำปุ๋ย (Composting)
ขนาดที่ออกแบบ 0 ตันต่อวัน ปริมาณขยะที่เข้าระบบ 0 ตันต่อวัน
ระบบที่ใช้ 0 ปริมาณปุ๋ยที่ได้ 0 ตันต่อวัน

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ปัญหาในการดำเนินการ

ไม่มีปัญหา
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,021 คน