สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเทศบาลเมืองมหาสารคาม (แบบครบวงจร)

 • W177_1ถนนทางเข้าโครงการ. : ถนนทางเข้าโครงการ.

 • W177_2บริเวณทางเข้า. : บริเวณทางเข้า.

 • W177_3บริเวณทางเข้าโครงการ : บริเวณทางเข้าโครงการ

 • W177_4ป้ายหน้าโครงการ : ป้ายหน้าโครงการ

 • W177_5ป้อมยาม : ป้อมยาม

 • W177_6อาคารเครื่องชั่งและอาคารสำนักงาน : อาคารเครื่องชั่งและอาคารสำนักงาน

 • W177_7อาคารจอดรถ : อาคารจอดรถ

 • W177_8แนวกำแพงโครงการ : แนวกำแพงโครงการ

 • W177_9บ่อสังเกตการณ์ : บ่อสังเกตการณ์

 • W177_10บ่อหมักสิ่งปฏิกูล. : บ่อหมักสิ่งปฏิกูล.

 • W177_11แผงโซล่าเซลล์ : แผงโซล่าเซลล์

 • W177_12ระบบไฟฟ้า : ระบบไฟฟ้า

 • W177_13เครื่องจักรและอุปกรณ์ 1 : เครื่องจักรและอุปกรณ์ 1

 • W177_14เครื่องจักรและอุปกรณ์ 2 : เครื่องจักรและอุปกรณ์ 2

 • W177_15เครื่องจักรและอุปกรณ์ 3 : เครื่องจักรและอุปกรณ์ 3

 • W177_16บ่อบำบัดน้ำชะขยะ. : บ่อบำบัดน้ำชะขยะ.

 • W177_17บ่อตีอากาศ : บ่อตีอากาศ

 • W177_16บ่อบำบัดน้ำชะขยะ. : บ่อบำบัดน้ำชะขยะ.

 • W177_17บ่อตีอากาศ : บ่อตีอากาศ


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเทศบาลเมืองมหาสารคาม (แบบครบวงจร)

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ - ซอย - ถนน มหาสารคาม-วาปีปทุม ตำบล หนองปลิง
อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
โทรศัพท์ โทรสาร

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 16.0885127 y : 103.2964167
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 49 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลเมืองมหาสารคาม
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2543

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองมหาสารคาม จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2557
งบประมาณ 3 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

ก่อสร้างโดยบริษัท หจก.เอ็มพีแอล คอนสตรัคชั่น เริ่มสร้าง 2559 แล้วเสร็จ 2559
งบประมาณก่อสร้าง 39.005 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2559

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ - ไร่ - งาน - ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ บ่อผึ่ง
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ นำไปใช้ประโยชน์ในบ่อขยะ

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

มี จำนวน 3 บ่อ
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองมหาสารคาม

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 291 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. อปท. 9 แห่ง 97 400.00
2. หน่วยงานราชการ 3 แห่ง 97 400.00
3. บริษัทเอกชน 3 แห่ง 97 400.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึม ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะ มีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ) ปริมาณขยะที่นำมาฝังกลบ - ตันต่อวัน

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ปัญหาในการดำเนินการ

ไม่มีปัญหา
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,054 คน