สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครหาดใหญ่ (ปรับปรุง)

 • w295-1 : ทางเข้าโครงการ

 • w295-2 : แนวรั้วโครงการ

 • w295-3 : แนวรั้วโครงการ

 • w295-4 : อาคารเครื่องชั่ง

 • w295-5 : จุดรับเข้าขยะ

 • w295-6 : จุดรับเข้าขยะ

 • w295-7 : จุดรับเข้าขยะ

 • w295-8 : แนวกันชน

 • w295-9 : อาคารจอดเครื่องจักร

 • w295-10 : อาคารจอดเครื่องจักร

 • w295-11 : พื้นที่ทำความสะอาดเครื่องจักร

 • w295-7 : จุดรับเข้าขยะ

 • w295-8 : แนวกันชน

 • w295-9 : อาคารจอดเครื่องจักร

 • w295-10 : อาคารจอดเครื่องจักร

 • w295-11 : พื้นที่ทำความสะอาดเครื่องจักร

 • w295-12 : เครื่องจักร

 • w295-13 : เครื่องจักร

 • w295-14 : เครื่องจักร

 • w295-15 : อาคารคัดแยก

 • w295-16 : อาคารซ่อมบำรุง

 • w295-17 : เครื่องคัดแยกขยะ

 • w295-18 : ระบบประปา


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครหาดใหญ่ (ปรับปรุง)

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน สายสนามบิน ตำบล ควนลัง
อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 6.9539117 y : 100.4128117
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 135 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลนครหาดใหญ่
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2540

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทน.นครหาดใหญ่ จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย - เมื่อปี พ.ศ. 2553
งบประมาณ 650 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ บริษัท จีเคด จำกัด

ก่อสร้างโดยบริษัท บ.จีเดค เริ่มสร้าง 2553 แล้วเสร็จ 2558
งบประมาณก่อสร้าง 650 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 25 ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

เผาในเตาเผา (Incineration) หลุมลึกประมาณ - เมตร

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

ไม่มี

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

ไม่มี
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครหาดใหญ่

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 322 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. เทศบาลเมืองหาดใหญ่ 250 290.00
2. เทศบาลเมืองควนลัง 33 290.00
3. เทศบาลเมืองคลองแห 31 290.00
4. เทศบาลตำบลคูเต่า 4 290.00
5. เทศบาลตำบลบ้านหาร 1 290.00
6. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม 3 290.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

เผาในเตาเผา (Incineration)
ขนาดที่ออกแบบ 250 ตันต่อวัน ปริมาณขยะที่เข้าระบบ 180-200 ตันต่อวัน
ระบบที่ใช้ - ปริมาณเถ้าที่ได้ - ตันต่อวัน

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ปัญหาในการดำเนินการ

ไม่มีปัญหา
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,101 คน