เทศบาลนครสมุทรปราการ

 • W61_1 : สำนักงานเทศบาลนคร1

 • W61_2 : สำนักงานเทศบาลนคร 2

 • W61_3 : สำนักงานเทศบาลนคร 3

 • W61_4 : สำนักงานเทศบาลนคร 4

 • W61_5 : ทางเข้า-ออกโครงการ

 • W61_6 : บริเเวณโครงการขยะ

 • W61_7 : บริเวณเครื่องชั่ง 1

 • W61_8 : บริเวณเครื่องชั่ง 2

 • W61_9 : บริเวณเครื่องชั่ง 3

 • W61_10 : บริเวณน้ำชะขยะ เก่า 1

 • W61_11 : บริเวณน้ำชะขยะ เก่า 2

 • W61_12 : บริเวณพื้นที่ขยะ 1

 • W61_13 : บริเวณพื้นที่ขยะ 2

 • W61_14 : บ่อขยะ รวม 1

 • W61_15 : บ่อขยะ รวม 2

 • W61_16 : บ่อขยะ รวม 3

 • W61_17 : บ่อขยะ รวม 4

 • W61_18 : บ่อขยะ รวม 5

 • W61_19 : ป้ายความคิดเห็นเรื่องขยะ

 • W61_20 : พื้นที่อาคารบ้านพักพนักงานเก่า 1

 • W61_21 : พื้นที่อาคารบ้านพักพนักงานเก่า 2

 • W61_22 : รถเครื่องจักร 1

 • W61_23 : รถเครื่องจักร 2

 • W61_14 : รถเครื่องจักร 3

 • W61_15 : รั่วรอบโครงการ 1

 • W61_16 : รั่วรอบโครงการ 2

 • W61_17 : รางระบายน้ำฝน 1

 • W61_18 : รางระบายน้ำฝน 2


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

เทศบาลนครสมุทรปราการ

สถานะโครงการ

อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ - ซอย - ถนน สุทธิภิรมย์ ตำบล บางเมืองใหม่
อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 13.556275 y : 100.594049
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด - ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลนครสมุทรปราการ
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2545

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

กำจัดในที่ดินเอกชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย - เมื่อปี พ.ศ. 2544
งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

ก่อสร้างโดยบริษัท - เริ่มสร้าง 01 ม.ค. 2544 แล้วเสร็จ 01 ม.ค. 2545
งบประมาณก่อสร้าง - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ - ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

อื่นๆ
# ชื่อระบบ รายละเอียด
1. เชื้อเพลิงอัดแท่ง (Refuse Derived Fuel RDF) -

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

ไม่มี

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

ไม่มี
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,116 คน