ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสิงห์บุรี

 • W73_1 : ป้ายโครงการ 1

 • W73_2 : ป้ายโครงการ 2

 • W73_3 : ป้ายโครงการ 3

 • W73_4 : บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 1

 • W73_5 : บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 2

 • W73_6 : อาคารชั่งน้ำหนัก 1

 • W73_7 : อาคารชั่งน้ำหนัก 2

 • W73_8 : อาคารสำนักงาน 1

 • W73_9 : อาคารสำนักงาน 2

 • W73_10 : ป้อมยามหน้าโครงการ

 • W73_11 : เครื่องจักรและอุปกรณ์ 1

 • W73_12 : เครื่องจักรและอุปกรณ์ 2

 • W73_13 : เครื่องจักรและอุปกรณ์ 3

 • W73_14 : เครื่องจักรสำหรับคัดแยกขยะ

 • W73_15 : อาคารคัดแยกขยะ

 • W73_16 : อาคารหมักปุ๋ย

 • W73_17 : ถนนของโครงการ 1

 • W73_18 : ถนนของโครงการ 2

 • W73_19 : บ่อขยะของโครงการ 1

 • W73_20 : บ่อขยะของโครงการ 2

 • W73_21 : น้ำชะขยะของโครงการ 1

 • W73_22 : น้ำชะขยะของโครงการ 2

 • W73_23 : ลำรางรอบโครงการ 1

 • W73_24 : ลำรางรอบโครงการ 2

 • W73_25 : บ่อบำบัดน้ำชะขยะ บ่อที่ 1

 • W73_26 : บ่อบำบัดน้ำชะขยะ บ่อที่ 2

 • W73_27 : บ่อบำบัดน้ำชะขยะ บ่อที่ 3

 • W73_28 : บ่อหมักสิ่งปฏิกูล 1

 • W73_29 : บ่อหมักสิ่งปฏิกูล 2

 • W73_30 : รางระบายน้ำของโครงการ 1

 • W73_31 : รางระบายน้ำของโครงการ 2

 • W73_32 : บริเวณ จุด Monitoring Well


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสิงห์บุรี

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดดำเนินการแต่ปัจจุบันปิดไปแล้ว

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ต้นโพธิ์
อำเภอ เมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 14.883743 y : 100.374240
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 24 ไร่ - งาน 88 ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2554

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย บริษัท คิวบิคสเปส จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2549
งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

ก่อสร้างโดยบริษัท บริษัท วรรธน์สรร จำกัด เริ่มสร้าง 2553 แล้วเสร็จ 2554
งบประมาณก่อสร้าง 149.03 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ - ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ - ไร่ - งาน - ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ -
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ -

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

มี จำนวน 4 บ่อ
การประเมิน
พอใช้

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ พอใช้

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2559

ปี 2559
ผลการประเมิน พอใช้

ปัญหา

ปัญหา : ประสิทธิภาพของระบบ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ เครื่องจักรชำรุดและซ่อมบ่อย
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

บริษัท ไทยไพบูลย์ อีคลิปเมนท์ จำกัด
รูปแบบสัญญา/ระยะเวลาดำเนินงาน 1

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 0 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. - 0 0.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

กองบนพื้น (Open Dumping) มีประมาณขยะสะสม - ตัน สูงจากพื้นดิน - เมตร
ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึม ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะ มีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ) ปริมาณขยะที่นำมาฝังกลบ - ตันต่อวัน
ระบบคัดแยกด้วยสายพาน ขนาดที่ออกแบบ - ตันต่อวัน
ปริมาณขยะที่เข้าระบบ - ตันต่อวัน ปริมาณที่คัดแยกได้ - ตันต่อวัน

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี พ.ศ. ปัญหาร้องเรียน ร้องเรียนต่อหน่วยงาน การแก้ไขปัญหา
2557 กลิ่นเหม็นจากบ่อขยะ จังหวัด ฉีด EM

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ปัญหาในการดำเนินการ

มีปัญหาในการดำเนินการ คือ
บุคลากรไม่พร้อม
เครื่องจักรชำรุด
ประสิทธิภาพของระบบ
ปัญหาการต่อต้านจากชุมชน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,047 คน