เทศบาลเมืองสิงห์บุรี

 • W74_1 : ป้ายหน้าเทศบาล

 • W74_2 : ป้ายหน้าโครงการ

 • W74_3 : ป้อมยามของโครงการ

 • W74_4 : อาคารสำนักงานและอาคารเครื่องชั่ง

 • W74_5 : บริเวณบ่อขยะของโครงการ

 • W74_6 : สภาพกองขยะของโครงการ

 • W74_7 : รางระบายน้ำของโครงการ

 • W74_8 : บ่อหมักสิ่งปฏิกูล

 • W74_10 : ระบบน้ำประปาของโครงการ

 • W74_11 : เครื่องจักรและอุปกรณ์

 • W74_12 : เครื่องจักรและอุปกรณ์


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

เทศบาลเมืองสิงห์บุรี

สถานะโครงการ

อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ - ซอย - ถนน วิไลจิตต์ ตำบล บางพุทรา
อำเภอ เมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000
โทรศัพท์ 036-523-007 โทรสาร 036-511-328

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 14.8854459 y : 100.3737439
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 24 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2555

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย บริษัท คิวบิคสเปส จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2554
งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

ก่อสร้างโดยบริษัท บริษัท วรรธนสรร จำกัด เริ่มสร้าง 01 ม.ค. 2554 แล้วเสร็จ 01 ม.ค. 2555
งบประมาณก่อสร้าง 149.03 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 5 ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

อื่นๆ
# ชื่อระบบ รายละเอียด
1. เชื้อเพลิงอัดแท่ง -

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ - งาน - ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ บ่อผึ่ง
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ -

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

มี จำนวน 4 บ่อ
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,132 คน