จังหวัด สมุทรปราการ

ศาลากลางจังหวัด

เลขที่ - หมู่ที่ - ถนน สุทธิภิรมย์ ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 02-702-5021 โทรสาร 02-702-5021

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 13.599589 y : 100.596928

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2558)

1,004.90 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 6
มี อปท. จำนวน 49

ในพื้นที่รับผิดชอบของหวัดมีพื้นที่

-

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2558)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 4 แห่ง
เทศบาลตำบล 13 แห่ง
อบต. 30 แห่ง

แม่น้ำสายหลัก

- แม่น้ำเจ้าพระยา

ลำคลองสายหลัก

-

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนของจังหวัด

-

แนวทางการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่

-

ตารางข้อมูล

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ม.ค. 2561

รายการข้อมูล 2556 2557 2558 ข้อมูลจาก
จำนวนประชากรและครัวเรือนที่อยู่ในเขตจังหวัด - - - จังหวัดสมุทรปราการ
จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
  • จำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์
  • จำนวนประชากรแฝง
  • นักท่องเที่ยว
-
-
-
-
-
-
-
-
1,279,310.00
608,437.00
1,877,994.00
1,462,182.00
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด(จำนวน ตัน/ปี ) - - 739,231.08 จังหวัดสมุทรปราการ
ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการการเก็บขนขยะไปกำจัด(จำนวน ตัน/ปี ) - - - จังหวัดสมุทรปราการ
ปริมาณขยะที่ได้รับการนำไปกำจัด (จำนวน ตัน/ปี ) - - 595,125.20 จังหวัดสมุทรปราการ
ปริมาณขยะสะสมในจังหวัดที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (ตัน) - - 144,105.88 จังหวัดสมุทรปราการ
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด - - - จังหวัดสมุทรปราการ

ข้อมูลการจัดการขยะและน้ำเสีย

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ม.ค. 2561

จำนวนสถานที่กำจัดขยะในปัจจุบัน

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)
1 แห่ง
อื่นๆ
1. การกำจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดสมุทรปราการ มี 3 แห่ง เป็นพื้นที่ของบริษัทเอกชน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัทแพลนเนอร์ซิสเต็มทรานสปอร์ต จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.แสงชัยปากน้ำ และสถานที่กำจัดขยะของเทศบาล ต.คลองสวน 2 แห่ง  

ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีการจัดการขยะ ดังนี้

แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน จำนวน 3 แห่ง
แหล่งกำจัดของเสียอันตราย จำนวน - แห่ง
แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน - แห่ง

ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีโครงการส่งเสริมรณรงค์เกี่ยวกับด้านการจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่

มี
โครงการจัดทำศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Town Center)

ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับการจัดการขยะ

-

การบริหารจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดในปัจจุบัน

มีระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 แห่ง โดยน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามารถรวบรวมน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียได้โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ -

ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในพื้นที่

ระบบบำบัด ผู้รับผิดชอบโครงการ สถานะโครงการ (เปิด/ปิด) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบ (ลบ.ม./วัน) ผ่าน/ไม่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งรองรับน้ำทิ้งจากระบบบำบัด
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge, AS) สมุทรปราการ ปิด 525000.00 ไม่ผ่าน -

สภาพของแหล่งน้ำในชุมชนของ จังหวัด ในปัจจุบัน

แม่น้ำเจ้าพระยา คุณภาพน้ำจัดอยู่ในแหล่งน้ำประเภทที่ 4 อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม

ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับน้ำเสียชุมชน

-
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,110 คน