จังหวัด ลพบุรี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ม.ค. 2561

ศาลากลางจังหวัด

เลขที่ - หมู่ที่ - ถนน นารายณ์มหาราช ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 036-420-310 โทรสาร 036-420-310

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 14.800687 y : 100.651514

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2556)

6,199.75 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 11
มี อปท. จำนวน 126

ในพื้นที่รับผิดชอบของหวัดมีพื้นที่

-

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2558)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 3 แห่ง
เทศบาลตำบล 20 แห่ง
อบต. 102 แห่ง

แม่น้ำสายหลัก

- แม่น้ำลพบุรี - แม่น้ำป่าสัก

ลำคลองสายหลัก

-

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนของจังหวัด

-

แนวทางการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่

-

ตารางข้อมูล

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ม.ค. 2561

รายการข้อมูล 2556 2557 2558 ข้อมูลจาก
จำนวนประชากรและครัวเรือนที่อยู่ในเขตจังหวัด - - - -
จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
  • จำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์
  • จำนวนประชากรแฝง
  • นักท่องเที่ยว
-
-
-
-
-
-
-
-
758,655.00
281,004.00
-
-
-
-
-
-
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด(จำนวน ตัน/ปี ) - - 356,608.00 -
ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการการเก็บขนขยะไปกำจัด(จำนวน ตัน/ปี ) - - - -
ปริมาณขยะที่ได้รับการนำไปกำจัด (จำนวน ตัน/ปี ) - - 203,626.25 -
ปริมาณขยะสะสมในจังหวัดที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (ตัน) - - 157,382.44 -
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด - - - -

ข้อมูลการจัดการขยะและน้ำเสีย

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ม.ค. 2561

จำนวนสถานที่กำจัดขยะในปัจจุบัน

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)
2 แห่ง

ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีการจัดการขยะ ดังนี้

แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน จำนวน 36 แห่ง
แหล่งกำจัดของเสียอันตราย จำนวน - แห่ง
แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน - แห่ง

ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีโครงการส่งเสริมรณรงค์เกี่ยวกับด้านการจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่

มี
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนักให้ประชาชน นักเรียน และเยาวชน เข้าามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่การลด คัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางจนถึงการกำจัดขั้นสุดท้าย การลดการใช้ถุงพลาสติก ตลอดจนการตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้งขยะและของเสียอันตราย และการควบคุมการประกอบกิจการร้านรับซื้อของเก่าเพื่อสร้างแรงจูงใจด้านรายได้ให้กับประชาชนในการรร่วมกันคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่บ้านเรือน เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปบำบัดหรือกำจัดให้เหลือน้อยที่สุด - สร้างจิตสำนึนกและวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่นักเรียนและเยาวชนโดยให้มีการ ปฏิบัติเป็นรูปธรรมในโรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งเป็นตัวอย่าง

ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับการจัดการขยะ

-

การบริหารจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดในปัจจุบัน

มีระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 แห่ง โดยน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามารถรวบรวมน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียได้โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ -

ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในพื้นที่

ระบบบำบัด ผู้รับผิดชอบโครงการ สถานะโครงการ (เปิด/ปิด) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบ (ลบ.ม./วัน) ผ่าน/ไม่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งรองรับน้ำทิ้งจากระบบบำบัด
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบอื่น ๆ (Oxidation Pond : OP) เทศบาลเมืองบ้านหมี่ เปิด 1000.00 ผ่าน 0

สภาพของแหล่งน้ำในชุมชนของ จังหวัด ในปัจจุบัน

-

ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับน้ำเสียชุมชน

-
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,274,364 คน