จังหวัด สิงห์บุรี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ม.ค. 2561

ศาลากลางจังหวัด

เลขที่ - หมู่ที่ - ถนน สิงห์บุรี-บางพาน ตำบล บางมัญ อำเภอ เมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000
โทรศัพท์ 036-507-117 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 14.899113 y : 100.404321

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2558)

822.49 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 6
มี อปท. จำนวน 39

ในพื้นที่รับผิดชอบของหวัดมีพื้นที่

-

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2558)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 6 แห่ง
อบต. 33 แห่ง

แม่น้ำสายหลัก

- แม่น้ำเจ้าพระยา - แม่น้ำน้อย - แม่น้ำลพบุรี

ลำคลองสายหลัก

-

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนของจังหวัด

-

แนวทางการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่

-

ตารางข้อมูล

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ม.ค. 2561

รายการข้อมูล 2556 2557 2558 ข้อมูลจาก
จำนวนประชากรและครัวเรือนที่อยู่ในเขตจังหวัด - - - สถิติแห่งชาติ
จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
  • จำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์
  • จำนวนประชากรแฝง
  • นักท่องเที่ยว
-
-
-
-
-
-
-
-
211,426.00
57,026.00
-
185,011.00
สถิติแห่งชาติ
สถิติแห่งชาติ
สถิติแห่งชาติ
สถิติแห่งชาติ
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด(จำนวน ตัน/ปี ) - - 90,714.00 สถิติแห่งชาติ
ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการการเก็บขนขยะไปกำจัด(จำนวน ตัน/ปี ) - - - สถิติแห่งชาติ
ปริมาณขยะที่ได้รับการนำไปกำจัด (จำนวน ตัน/ปี ) - - 36,018.00 สถิติแห่งชาติ
ปริมาณขยะสะสมในจังหวัดที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (ตัน) - - - สถิติแห่งชาติ
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด - - - สถิติแห่งชาติ

ข้อมูลการจัดการขยะและน้ำเสีย

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ม.ค. 2561

จำนวนสถานที่กำจัดขยะในปัจจุบัน

กองบนพื้นแล้วเผา (Open Burning)
5 แห่ง
ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)
1 แห่ง
เผาในเตาเผา (Incineration)
2 แห่ง

ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีการจัดการขยะ ดังนี้

แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน จำนวน 6 แห่ง
แหล่งกำจัดของเสียอันตราย จำนวน 2 แห่ง
แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 1 แห่ง

ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีโครงการส่งเสริมรณรงค์เกี่ยวกับด้านการจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่

มี
- การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับขยะมูลฝอยแต่ละประเภท รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้า และร้านค้าต่างๆ ลดการใช้ถุงพลาสติก - สร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบวงกว้างและมีความเป็นธรรมชาติ วิถีที่สอดคล้องกับพิ้นที่

ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับการจัดการขยะ

-

การบริหารจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดในปัจจุบัน

มีระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 แห่ง โดยน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามารถรวบรวมน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียได้โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ -

ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในพื้นที่

ระบบบำบัด ผู้รับผิดชอบโครงการ สถานะโครงการ (เปิด/ปิด) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบ (ลบ.ม./วัน) ผ่าน/ไม่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งรองรับน้ำทิ้งจากระบบบำบัด
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) เทศบาลเมืองสิงห์บุรี เปิด 4500.00 ผ่าน 0

สภาพของแหล่งน้ำในชุมชนของ จังหวัด ในปัจจุบัน

- แม่น้ำเจ้าพระยา คุณภาพน้ำจัดอยู่ในประเภทที่ 3 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ - แม่น้ำป่าสัก เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินแหล่งน้ำประเภืที่ 4 อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม - แม่น้ำน้อย คุณภาพน้ำจัดอยู่ในประเภทที่ 4 อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม

ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับน้ำเสียชุมชน

-
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,497,983 คน