จังหวัด ราชบุรี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ม.ค. 2561

ศาลากลางจังหวัด

เลขที่ - หมู่ที่ - ถนน สมบูรณ์กุล ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
โทรศัพท์ 032-327-659 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 13.528668 y : 99.81373

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2558)

5,196.46 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 10
มี อปท. จำนวน 112

ในพื้นที่รับผิดชอบของหวัดมีพื้นที่

-

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2558)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 4 แห่ง
เทศบาลตำบล 30 แห่ง
อบต. 77 แห่ง

แม่น้ำสายหลัก

- แม่น้ำราชบุรี - แม่น้ำแม่กลอง - ม่น้ำท่าจีน

ลำคลองสายหลัก

-

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนของจังหวัด

-

แนวทางการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่

-

ตารางข้อมูล

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ม.ค. 2561

รายการข้อมูล 2556 2557 2558 ข้อมูลจาก
จำนวนประชากรและครัวเรือนที่อยู่ในเขตจังหวัด - - - -
จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
  • จำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์
  • จำนวนประชากรแฝง
  • นักท่องเที่ยว
-
-
-
-
-
-
-
-
332,764.00
119,742.00
10,000.00
-
-
-
-
-
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด(จำนวน ตัน/ปี ) - - 120,450.00 -
ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการการเก็บขนขยะไปกำจัด(จำนวน ตัน/ปี ) - - - -
ปริมาณขยะที่ได้รับการนำไปกำจัด (จำนวน ตัน/ปี ) - - 56,837.00 -
ปริมาณขยะสะสมในจังหวัดที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (ตัน) - - 34,609.00 -
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด - - - -

ข้อมูลการจัดการขยะและน้ำเสีย

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ม.ค. 2561

จำนวนสถานที่กำจัดขยะในปัจจุบัน

เผาในเตาเผา (Incineration)
1 แห่ง
อื่นๆ
1. ฝังกลบแบบควบคุม (Controlled dump) 29 แห่ง  

ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีการจัดการขยะ ดังนี้

แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน จำนวน 35 แห่ง
แหล่งกำจัดของเสียอันตราย จำนวน - แห่ง
แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน - แห่ง

ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีโครงการส่งเสริมรณรงค์เกี่ยวกับด้านการจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่

มี
- การรณรงค์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามหลัก 3R การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตบริโภคและอุปโภคชุมชน ไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก สร้างความตระหนักให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการขยะมูลฝอย - การใช้ทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับการจัดการขยะ

-

การบริหารจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดในปัจจุบัน

มีระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 แห่ง โดยน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามารถรวบรวมน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียได้โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ -

ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในพื้นที่

ระบบบำบัด ผู้รับผิดชอบโครงการ สถานะโครงการ (เปิด/ปิด) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบ (ลบ.ม./วัน) ผ่าน/ไม่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งรองรับน้ำทิ้งจากระบบบำบัด
ระบบบำบัีดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) เทศบาลเมืองราชบุรี เปิด 20000.00 ผ่าน 1
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) เทศบาลเมืองบ้านโป่ง เปิด 84000.00 ผ่าน 1
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน(Oxidation Ditch) เทศบาลเมืองโพธาราม เปิด 4000.00 ผ่าน 1

สภาพของแหล่งน้ำในชุมชนของ จังหวัด ในปัจจุบัน

-

ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับน้ำเสียชุมชน

-
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,083,059 คน