จังหวัด ปัตตานี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ม.ค. 2561

ศาลากลางจังหวัด

เลขที่ - หมู่ที่ - ถนน เดชา ตำบล สะบารัง อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
โทรศัพท์ 073-349645 โทรสาร 073-349645

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 6.867941027637 y : 101.25042900374

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2558)

2,109.00 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 12
มี อปท. จำนวน 114

ในพื้นที่รับผิดชอบของหวัดมีพื้นที่

  • พื้นที่ที่เป็นมรดกโลกตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและพื้นที่ที่จะเสนอเป็นมรดกของชาติไทย

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2558)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 17 แห่ง
อบต. 95 แห่ง

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำปัตตานี

ลำคลองสายหลัก

-

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัดปัตตานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2558-2562 เอกสารแนบในภาคผนวก 1

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนของจังหวัด

-

แนวทางการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่

-

ตารางข้อมูล

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ม.ค. 2561

รายการข้อมูล 2556 2557 2558 ข้อมูลจาก
จำนวนประชากรและครัวเรือนที่อยู่ในเขตจังหวัด - - - สำนักทะเบียนกลางกระทรวงมหาดไทย
จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
  • จำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์
  • จำนวนประชากรแฝง
  • นักท่องเที่ยว
-
-
-
-
-
-
-
-
686,186.00
95,000.00
225,742.00
225,742.00
สำนักทะเบียนกลางกระทรวงมหาดไทย
สำนักทะเบียนกลางกระทรวงมหาดไทย
สำนักทะเบียนกลางกระทรวงมหาดไทย
สำนักทะเบียนกลางกระทรวงมหาดไทย
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด(จำนวน ตัน/ปี ) - - 223,200.00 สำนักทะเบียนกลางกระทรวงมหาดไทย
ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการการเก็บขนขยะไปกำจัด(จำนวน ตัน/ปี ) - - - สำนักทะเบียนกลางกระทรวงมหาดไทย
ปริมาณขยะที่ได้รับการนำไปกำจัด (จำนวน ตัน/ปี ) - - 24,156.93 สำนักทะเบียนกลางกระทรวงมหาดไทย
ปริมาณขยะสะสมในจังหวัดที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (ตัน) - - - สำนักทะเบียนกลางกระทรวงมหาดไทย
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด - - 24,000.00 สำนักทะเบียนกลางกระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลการจัดการขยะและน้ำเสีย

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ม.ค. 2561

จำนวนสถานที่กำจัดขยะในปัจจุบัน

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)
1 แห่ง
เผาในเตาเผา (Incineration)
1 แห่ง

ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีการจัดการขยะ ดังนี้

แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน จำนวน 1 แห่ง
แหล่งกำจัดของเสียอันตราย จำนวน - แห่ง
แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 2 แห่ง

ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีโครงการส่งเสริมรณรงค์เกี่ยวกับด้านการจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่

ไม่มี

ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับการจัดการขยะ

-

การบริหารจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดในปัจจุบัน

มีระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 แห่ง โดยน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามารถรวบรวมน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียได้โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ -

ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในพื้นที่

-

สภาพของแหล่งน้ำในชุมชนของ จังหวัด ในปัจจุบัน

-

ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับน้ำเสียชุมชน

-
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,497,980 คน