ค้นหาข้อมูล






308 โครงการ จาก 308 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท เทคโนโลยี สถานะโครงการ ศักยภาพของระบบ ที่ตั้ง หน่วยงาน แผนที่ รหัสอ้างอิงโครงการ
1 สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครหาดใหญ่ (ปรับปรุง) ระบบจัดการขยะ เผาในเตาเผา (Incineration) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 25 ปี สงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ WASTE398
2 สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเทศบาลเมืองมหาสารคาม (แบบครบวงจร) ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี มหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม WASTE397
3 สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลนครเชียงใหม่ ระบบจัดการขยะ สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี ปี เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ WASTE396
4 สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลตำบลเมืองแกลง ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) - สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี ระยอง เทศบาลตำบลเมืองแกลง WASTE394
5 โครงการฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยบนเกาะเสม็ด ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill), กองบนพื้นแล้วเผา (Open Burning) - - ระยอง เทศบาลนครระยอง WASTE393
6 ศูนย์บริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ระบบจัดการขยะ เผาในเตาเผา (Incineration) - สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี ระยอง เทศบาลนครระยอง WASTE392
7 ระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง(Refuse derive fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ ระบบจัดการขยะ เชื้อเพลิงอัดแท่ง (RDF) - - ยะลา เทศบาลเมืองเบตง WASTE391
8 โครงการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง(Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์เทศบาลเมืองนราธิวาส ระบบจัดการขยะ 1-เชื้อเพลิงอัดแท่ง (Refuse Derived Fuel, RDF) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง - นราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส WASTE390
9 เพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองปัตตานี ระบบจัดการขยะ คัดแยก อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง - ปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี WASTE389
10 สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลเมืองปัตตานี ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี ปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี WASTE388
11 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 10 ปี ระยอง เทศบาลตำบลเมืองแกลง WASTE387
12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 0 ลบ.ม./วัน สุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี WWT386
13 โครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จัดการมูลฝอยรวมเทศบาลนครสกลนคร ระบบจัดการขยะ โรงคัดแยกขยะ อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี สกลนคร เทศบาลเมืองสกลนคร WASTE385
14 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลตำบลสลกบาตร ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) - ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 500 ลบ.ม./วัน กำแพงเพชร เทศบาลตำบลสลกบาตร WWT383
15 สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนครนครราชสีมา ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) - ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 70000 ลบ.ม./วัน นครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา WWT382
16 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process : AS) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 14000 ลบ.ม./วัน ชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข WWT381
17 โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process : AS) - ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 24000 ลบ.ม./วัน ฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา WWT380
18 ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองหัวหิน ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch : OD) - ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 25000 ลบ.ม./วัน ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองหัวหิน WWT379
19 โครงการระบบกำจัดวัสดุเหลือใช้ เทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี อุทัยธานี เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง WASTE378
20 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองอุทัยธานี ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) ยกเลิกสัญญาก่อสร้างและจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 2590 ลบ.ม./วัน อุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี WWT377
21 ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 15 ปี อุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ WASTE376
22 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process : AS) ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 0 ลบ.ม./วัน อุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ WWT375
23 ศูนย์กำจัดขยะถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองสวรรคโลก ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill), อาคาร คัดแยก ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 10 ปี สุโขทัย เทศบาลเมืองสวรรคโลก WASTE374
24 สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ - สุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี WWT373
25 ศูนย์กำจัดขยะถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ระบบจัดการขยะ หมักทำปุ๋ย (Composting), ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill), ระบบผสมผสาน อาคารคัดแยก ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี สุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี WASTE369
26 เทศบาลเมืองลำพูน ระบบจัดการขยะ เผาในเตาเผา (Incineration), ชำรุด ใช้การไม่ได้ ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ - ลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน WASTE367
27 สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองลำพูน ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor : SBR) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 10000 ลบ.ม./วัน ลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน WWT366
28 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลตำบลป่าซาง ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) - - ลำพูน เทศบาลตำบลป่าซาง - WWT365
29 ศูนย์จัดการคุณภาพน้ำเทศบาลนครลำปาง ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 12,300 ลบ.ม./วัน ลำปาง เทศบาลนครลำปาง WWT364
30 ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ระบบจัดการขยะ หมักทำปุ๋ย (Composting), ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำปาง WASTE363
31 โครงการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอยแบบฝังกลบ ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล, หมักทำปุ๋ย (Composting) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 30 ปี แม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน WASTE361
32 โครงการปรับปรุงระบบกำจัดมูลฝอย เทศบาลเมืองแพร่ ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ - แพร่ เทศบาลเมืองแพร่ WASTE360
33 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข (อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง)ยังไม่มีพื้นที่ ระบบจัดการขยะ เชื้อเพลิงอัดแท่ง (Refuse Derived Fuel, RDF) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง - พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข - WASTE359
34 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลตำบลวงฆ้อง ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process : AS) - ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 0 ลบ.ม./วัน พิษณุโลก เทศบาลตำบลวงฆ้อง - WWT358
35 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังสำเร็จรูป ขนาด 80 ลบ.ม ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร (Cluster Waster Treatment) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 80 ลบ.ม./วัน พิษณุโลก เทศบาลตำบลวังทอง WWT357
36 สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 240 ลบ.ม./วัน พิษณุโลก เทศบาลตำบลบางระกำ - WWT356
37 สถานีขนถ่ายมูลฝอย เทศบาลนครพิษณุโลก ระบบจัดการขยะ อาคารบีบอัดเพื่อขนถ่ายขยะมูลฝอย ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ - พิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก WASTE354
38 สถานีกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลนครพิษณุโลก ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill), ระบบ MBT ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 16 ปี พิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก WASTE353
39 ระบบบำบัดน้ำเสียฝั่งตะวันออก เทศบาลนครพิษณุโลก ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 15000 ลบ.ม./วัน พิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก - WWT352
40 สถานที่แปรรูปของเหลือใช้ชุมชน ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 10 ปี พิจิตร เทศบาลเมืองบางมูลนาก WASTE351
41 สถานีบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองตะพานหิน ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 7,164 ลบ.ม./วัน พิจิตร เทศบาลเมืองตะพานหิน WWT350
42 สถานีกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพิจิตร ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ - พิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตร WASTE348
43 สถานีบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองพิจิตร โครงการระบายน้ำเเละปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองพิจิตร ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 12,000 ลบ.ม./วัน พิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตร WWT347
44 โครงการกำจัดมูลฝอย เทศบาลเมืองพะเยา ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill), หมักทำปุ๋ย (Composting) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ ระบบเต็มแล้ว ปี พะเยา เทศบาลเมืองพะเยา WASTE346
45 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองพะเยา ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 9,700 ลบ.ม./วัน พะเยา เทศบาลเมืองพะเยา WWT345
46 ศูนย์จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลท่าวังผา ระบบจัดการขยะ หมักทำปุ๋ย (Composting), ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี น่าน เทศบาลตำบลท่าวังผา WASTE344
47 ระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองน่าน ระบบจัดการขยะ หมักทำปุ๋ย (Composting), ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 15 ปี น่าน เทศบาลเมืองน่าน WASTE342
48 โครงการบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองน่าน ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 8259 ลบ.ม./วัน น่าน เทศบาลเมืองน่าน WWT341
49 สถานีที่ฝังกลบขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี นครสวรรค์ เทศบาลตำบลท่าตะโก WASTE340
50 ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร เทศบาลเมืองตาคลี ระบบจัดการขยะ วิธีการแบบผสมผสาน (Integrated solid waste disposal) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี นครสวรรค์ เทศบาลเมืองตาคลี WASTE338
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,152 คน