ระบบการจัดการน้ำเสีย

โครงการประเภทระบบการจัดการน้ำเสีย จำนวน 111 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท เทคโนโลยี สถานะโครงการ ศักยภาพของระบบ ที่ตั้ง หน่วยงาน แผนที่ รหัสอ้างอิงโครงการ
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 0 ลบ.ม./วัน สุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี WWT386
2 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลตำบลสลกบาตร ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) - ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 500 ลบ.ม./วัน กำแพงเพชร เทศบาลตำบลสลกบาตร WWT383
3 สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนครนครราชสีมา ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) - ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 70000 ลบ.ม./วัน นครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา WWT382
4 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process : AS) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 14000 ลบ.ม./วัน ชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข WWT381
5 โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process : AS) - ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 24000 ลบ.ม./วัน ฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา WWT380
6 ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองหัวหิน ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch : OD) - ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 25000 ลบ.ม./วัน ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองหัวหิน WWT379
7 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองอุทัยธานี ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) ยกเลิกสัญญาก่อสร้างและจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 2590 ลบ.ม./วัน อุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี WWT377
8 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process : AS) ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 0 ลบ.ม./วัน อุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ WWT375
9 สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ - สุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี WWT373
10 สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองลำพูน ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor : SBR) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 10000 ลบ.ม./วัน ลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน WWT366
11 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลตำบลป่าซาง ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) - - ลำพูน เทศบาลตำบลป่าซาง - WWT365
12 ศูนย์จัดการคุณภาพน้ำเทศบาลนครลำปาง ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 12,300 ลบ.ม./วัน ลำปาง เทศบาลนครลำปาง WWT364
13 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลตำบลวงฆ้อง ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process : AS) - ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 0 ลบ.ม./วัน พิษณุโลก เทศบาลตำบลวงฆ้อง - WWT358
14 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังสำเร็จรูป ขนาด 80 ลบ.ม ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร (Cluster Waster Treatment) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 80 ลบ.ม./วัน พิษณุโลก เทศบาลตำบลวังทอง WWT357
15 สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 240 ลบ.ม./วัน พิษณุโลก เทศบาลตำบลบางระกำ - WWT356
16 ระบบบำบัดน้ำเสียฝั่งตะวันออก เทศบาลนครพิษณุโลก ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 15000 ลบ.ม./วัน พิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก - WWT352
17 สถานีบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองตะพานหิน ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 7,164 ลบ.ม./วัน พิจิตร เทศบาลเมืองตะพานหิน WWT350
18 สถานีบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองพิจิตร โครงการระบายน้ำเเละปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองพิจิตร ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 12,000 ลบ.ม./วัน พิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตร WWT347
19 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองพะเยา ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 9,700 ลบ.ม./วัน พะเยา เทศบาลเมืองพะเยา WWT345
20 โครงการบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองน่าน ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 8259 ลบ.ม./วัน น่าน เทศบาลเมืองน่าน WWT341
21 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็กเเบบบึงประดิษฐ์ เทศบาลตำบลท่าตะโก ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland : WL) ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 50 ลบ.ม./วัน นครสวรรค์ เทศบาลตำบลท่าตะโก WWT337
22 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองชุมแสง ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 1,650 ลบ.ม./วัน นครสวรรค์ เทศบาลเมืองชุมแสง WWT335
23 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำต้นแม่น้ำเจ้าพระยา เทศบาลนครนครสวรรค์ ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor : SBR) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 36000 ลบ.ม./วัน นครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ WWT332
24 บ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครแม่สอด ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ - ตาก เทศบาลเมืองแม่สอด WWT329
25 โรงบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองตาก ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 5400 ลบ.ม./วัน ตาก เทศบาลเมืองตาก WWT328
26 โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 55,000 ลบ.ม./วัน เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ WWT322
27 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 4,363 ลบ.ม./วัน เชียงราย เทศบาลตำบลแม่สาย WWT318
28 ระบบบำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลนครเชียงราย ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 27,200 ลบ.ม./วัน เชียงราย เทศบาลนครเชียงราย WWT314
29 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก 50 ลบ.ม/วัน ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland : WL) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 50 ลบ.ม./วัน เชียงราย เทศบาลตำบลจันจว้า WWT312
30 สำนักงานจัดการน้ำเสีย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 13500 ลบ.ม./วัน กำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร WWT310
31 ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบึงประดิษฐ์ เทศบาลเมืองนาสาร ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland : WL) ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 60 ลบ.ม./วัน สุราษฎร์ธานี เทศบาลเมืองนาสาร WWT306
32 โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองเกาะสมุย ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ - สุราษฎร์ธานี เทศบาลนครเกาะสมุย WWT304
33 สำนักงานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนครหาดใหญ่ ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 138000 ลบ.ม./วัน สงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ WWT293
34 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลนครยะลา ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 4600,3200 ลบ.ม./วัน ยะลา เทศบาลนครยะลา WWT284
35 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองกระทู้ จ.ภูเก็ต ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch : OD) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 6131 ลบ.ม./วัน ภูเก็ต เทศบาลเมืองกะทู้ WWT283
36 สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลกะรน จังหวัดภูเก็ต ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process : AS) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 6000 ลบ.ม./วัน ภูเก็ต เทศบาลตำบลกะรน WWT282
37 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch : OD) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 23250 ลบ.ม./วัน ภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตอง WWT280
38 โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch : OD) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 36000 ลบ.ม./วัน ภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต WWT275
39 ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองปัตตานี (ชำรุดไม่ได้ใช้งาน) ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 27000 ลบ.ม./วัน ปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี WWT263
40 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองทุ่งสง ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor : RBC) อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 10000 ลบ.ม./วัน นครศรีธรรมราช เทศบาลเมืองทุ่งสง WWT256
41 ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 33700 ลบ.ม./วัน นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช WWT253
42 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครตรัง ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 17700 ลบ.ม./วัน ตรัง เทศบาลนครตรัง WWT250
43 เทศบาลเมืองชุมพร จ.ชุมพร ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) - ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 12000 ลบ.ม./วัน ชุมพร เทศบาลเมืองชุมพร - WWT243
44 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland : WL) ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 300 ลบ.ม./วัน กระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง WWT242
45 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเกาะพีพี ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process : AS) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 400 ลบ.ม./วัน กระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ WWT240
46 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย เทศบาลเมืองกระบี่ ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 12000 ลบ.ม./วัน กระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ WWT237
47 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 18000 ลบ.ม./วัน อุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ WWT228
48 บ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครอุบลราชธานี ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 22000 ลบ.ม./วัน อุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี WWT226
49 ระบบรวบรวมน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง จ.อุดรธานี ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 0 ลบ.ม./วัน อุดรธานี เทศบาลเมืองหนองสำโรง WWT222
50 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครอุดรธานี ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 45000 ลบ.ม./วัน อุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี WWT219
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,081 คน