ข้อมูลสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค

สสภ.10


รานงานการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและระบบกำจัดขยะ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ไฟล์เอกสาร วันที่นำเข้าข้อมูล
1. รายงานการติดตามและประเมินสมรรถนะการดำเนินระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2556 ดูไฟล์ 21 ก.ค. 2560
2. รายงานการสำรวจและประเมินระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน และระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดูไฟล์ 21 ก.ค. 2560
3. รายงานการสำรวจและประเมินระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน และระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบน ปีงบประมาณ 2559 ดูไฟล์ 27 ก.ค. 2560
 
ตารางข้อมูลจังหวัด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู รวม
จำนวนประชากรและครัวเรือนที่อยู่ในเขตจังหวัด - - - - - -
จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
 • จำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์
 • จำนวนประชากรแฝง
 • นักท่องเที่ยว
1,798,014
588,757
-
-
955,644
271,033
-
-
984,907
287,356
-
-
1,308,166
367,259
20,000
337,080
510,074
141,602
-
-
5,556,805
1,656,007
20,000
337,080
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด(จำนวน ตัน/ปี ) 551,384 172,032 31,605 141,875 175,717 1,072,614
ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการการเก็บขนขยะไปกำจัด(จำนวน ตัน/ปี ) - - 100 - - 100
ปริมาณขยะที่ได้รับการนำไปกำจัด (จำนวน ตัน/ปี ) 392,383 108,091 11,936 126,104 24,539 663,052
ปริมาณขยะสะสมในจังหวัดที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (ตัน) - - - 123,735 49,312 173,047
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด - - - - - -

ตารางข้อมูลการจัดการขยะและน้ำเสีย ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู รวม
จำนวนสถานที่กำจัดขยะในปัจจุบัน
 • กองบนพื้นแล้วเผา (Open Burning)
 • ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
 • ฝังในหลุม
 • เผาในเตาเผา (Incineration)
 • อื่นๆ

19
6
20
-
1. บดอัด 7
2. ครัวเรือนจัดการเอง 2
3. ไถกลบครั้งคราว 16
4. ไถกลบทุกวัน 1

-
2
-
-
-

1
1
1
1
-

-
-
-
-
-

-
2
-
-
-

19
6
20
-
-
2
-
-
1
1
1
1
-
-
-
-
-
2
-
-
-
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีการจัดการขยะ ดังนี้
 • แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
 • แหล่งกำจัดของเสียอันตราย
 • แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

79
-
-

21
-
-

1
1
1

2
-
-

28
-
-

131
1
1
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีโครงการส่งเสริมรณรงค์เกี่ยวกับด้านการจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่ 1 1 - - 1 3
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับการจัดการขยะ 2 2 - - 2 6
การบริหารจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดในปัจจุบัน - - - - - -
ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในพื้นที่ 1. ระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL)
2. ระบบบึงประดิษฐ์ (constructed wetland)
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP)
- - - -
สภาพของแหล่งน้ำในชุมชนของ จังหวัด ในปัจจุบัน - - แม่น้ำชี อยู่ในเกณฑ์มตรมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 3 คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม - - - -
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับน้ำเสียชุมชน - - - - - -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,364,030 คน