ข้อมูลสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค

สสภ.12


รานงานการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและระบบกำจัดขยะ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ไฟล์เอกสาร วันที่นำเข้าข้อมูล
1. รายงานการสํารวจและประเมิน ระบบรวบรวมและบําบัดน้ำเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดูไฟล์ 19 ก.ค. 2560
 
ตารางข้อมูลจังหวัด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ น่าน อำนาจเจริญ มุกดาหาร รวม
จำนวนประชากรและครัวเรือนที่อยู่ในเขตจังหวัด - - - - - -
จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
 • จำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์
 • จำนวนประชากรแฝง
 • นักท่องเที่ยว
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
376,382
109,509
-
-
348,101
107,620
-
5,000
724,483
217,129
-
5,000
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด(จำนวน ตัน/ปี ) - - - 64,262 42,945 107,207
ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการการเก็บขนขยะไปกำจัด(จำนวน ตัน/ปี ) - - - - 80 80
ปริมาณขยะที่ได้รับการนำไปกำจัด (จำนวน ตัน/ปี ) - - - 58,561 39,340 97,900
ปริมาณขยะสะสมในจังหวัดที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (ตัน) - - - 672 13,753 14,425
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด - - - 8,383 7,650 16,033

ตารางข้อมูลการจัดการขยะและน้ำเสีย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ น่าน อำนาจเจริญ มุกดาหาร รวม
จำนวนสถานที่กำจัดขยะในปัจจุบัน
 • กองบนพื้นแล้วเผา (Open Burning)
 • ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
 • ฝังในหลุม
 • เผาในเตาเผา (Incineration)
 • อื่นๆ

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

7
1
1
1
-

-
1
-
-
-

7
1
1
1
-
1
-
-
-
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีการจัดการขยะ ดังนี้
 • แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
 • แหล่งกำจัดของเสียอันตราย
 • แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

-
-
-

-
-
-

-
-
-

18
-
-

34
-
-

52
-
-
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีโครงการส่งเสริมรณรงค์เกี่ยวกับด้านการจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่ - - - 1 1 2
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับการจัดการขยะ - - - 1 1 2
การบริหารจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดในปัจจุบัน - - - 61 - 61
ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในพื้นที่ - - - 1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร
1. แบบบ่อปรับเสถียร
-
สภาพของแหล่งน้ำในชุมชนของ จังหวัด ในปัจจุบัน - - - - - -
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับน้ำเสียชุมชน - - - - ไม่พบ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,364,100 คน