ข้อมูลสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค

สสภ.13


รานงานการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและระบบกำจัดขยะ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ไฟล์เอกสาร วันที่นำเข้าข้อมูล
1. รายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลประสิทธิภาพ ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชน เขตพื้นที่ภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2553 ดูไฟล์ 02 พ.ค. 2560
2. รายงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2556 ดูไฟล์ 19 ก.ค. 2560
 
ตารางข้อมูลจังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ รวม
จำนวนประชากรและครัวเรือนที่อยู่ในเขตจังหวัด - - - - - - -
จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
 • จำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์
 • จำนวนประชากรแฝง
 • นักท่องเที่ยว
1,455,039
908,250
-
-
700,902
273,569
-
-
700,902
273,569
-
2,978,355
531,037
222,738
-
-
229,435
100,802
-
-
1,279,310
608,437
1,877,994
1,462,182
4,896,625
2,387,365
1,877,994
4,440,537
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด(จำนวน ตัน/ปี ) 851,085 241,057 241,057 181,729 72,967 739,231 2,327,125
ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการการเก็บขนขยะไปกำจัด(จำนวน ตัน/ปี ) - - - - - - -
ปริมาณขยะที่ได้รับการนำไปกำจัด (จำนวน ตัน/ปี ) 791,641 204,677 204,677 119,337 59,265 595,125 1,974,722
ปริมาณขยะสะสมในจังหวัดที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (ตัน) 4,198 75,970 75,970 - - 144,106 300,243
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด - - - - - - -

ตารางข้อมูลการจัดการขยะและน้ำเสีย ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ รวม
จำนวนสถานที่กำจัดขยะในปัจจุบัน
 • กองบนพื้นแล้วเผา (Open Burning)
 • ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
 • ฝังในหลุม
 • เผาในเตาเผา (Incineration)
 • อื่นๆ

3
14
9
-
-

9
4
4
-
1. เทกองรอบบ่อ/ไถดันลงบ่อ (ไม่มีการกลบ) 1
2. การรื้อร่อนขยะเก่าสะสม 1

9
4
4
-
-

3
9
4
-
-

-
2
1
1
-

-
1
-
-
1. การกำจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดสมุทรปราการ มี 3 แห่ง เป็นพื้นที่ของบริษัทเอกชน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัทแพลนเนอร์ซิสเต็มทรานสปอร์ต จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.แสงชัยปากน้ำ และสถานที่กำจัดขยะของเทศบาล ต.คลองสวน 2

3
14
9
-
9
4
4
-
9
4
4
-
3
9
4
-
-
2
1
1
-
1
-
-
2
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีการจัดการขยะ ดังนี้
 • แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
 • แหล่งกำจัดของเสียอันตราย
 • แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

24
-
1

22
-
-

22
-
-

16
-
-

14
-
-

3
-
-

101
-
1
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีโครงการส่งเสริมรณรงค์เกี่ยวกับด้านการจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่ 1 1 1 1 - 1 5
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับการจัดการขยะ 10 2 3 2 - 1 18
การบริหารจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดในปัจจุบัน - - - - - - -
ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในพื้นที่ 1. activated Sludge
2. oxidation ditch
3. oxidation ditch
4. oxidation ditch
5. activated Sludge
6. CFFAS
7. oxidation ditch
8. Lagoon Treatment/pond Treatment
9. Aerated lagoon
10. stabilization
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch : OD)
2. ะบบบำบัีดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP)
1. ระบบแบบสระเติมอากาศ
2. ระบบเติมอากาศ แบบคลอง
3. ระบบสระเติมอากาศ
1. ระบบบำบัีดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP)
2. ระบบบำบัีดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP)
- 1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge, AS)
-
สภาพของแหล่งน้ำในชุมชนของ จังหวัด ในปัจจุบัน - แม่น้ำบางปะกง อยู่ในเกณฑ์มาตราฐานคุณภาพเเหล่งน้ำประเภทที่ 4 คุณภาพค่อนข้างเสื่อมโทรม แม่น้ำบางปะกง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประเภทที่ 4 คุณภาพค่อนข้างเสื่อมโทรม - - แม่น้ำเจ้าพระยา คุณภาพน้ำจัดอยู่ในแหล่งน้ำประเภทที่ 4 อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม -
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับน้ำเสียชุมชน - - - - - - -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,364,096 คน