ข้อมูลสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค

สสภ.14


รานงานการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและระบบกำจัดขยะ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ไฟล์เอกสาร วันที่นำเข้าข้อมูล
1. รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกำจัดขยะมูลฝอยและระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัตการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2537-2554 ดูไฟล์ 02 พ.ค. 2560
2. รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกำจัดขยะมูลฝอยและระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัตการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2537-2557 ดูไฟล์ 02 พ.ค. 2560
3. รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกำจัดขยะมูลฝอยและระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัตการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2537-2558 ดูไฟล์ 20 ก.ค. 2560
 
ตารางข้อมูลจังหวัด สุราษฎร์ธานี ชุมพร พัทลุง นครศรีธรรมราช รวม
จำนวนประชากรและครัวเรือนที่อยู่ในเขตจังหวัด - - - - -
จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
 • จำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์
 • จำนวนประชากรแฝง
 • นักท่องเที่ยว
650,575
181,749
-
4,913,006
505,830
221,370
-
-
-
-
-
-
1,548,000
256,206
2,565,745
2,565,745
2,704,405
659,325
2,565,745
7,478,751
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด(จำนวน ตัน/ปี ) 580,715 135,083 - 664,300 1,380,098
ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการการเก็บขนขยะไปกำจัด(จำนวน ตัน/ปี ) 8 - - 18 26
ปริมาณขยะที่ได้รับการนำไปกำจัด (จำนวน ตัน/ปี ) 45,625 65,780 - 120,450 231,855
ปริมาณขยะสะสมในจังหวัดที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (ตัน) - 52,750 - - 52,750
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด - - - - -

ตารางข้อมูลการจัดการขยะและน้ำเสีย สุราษฎร์ธานี ชุมพร พัทลุง นครศรีธรรมราช รวม
จำนวนสถานที่กำจัดขยะในปัจจุบัน
 • กองบนพื้นแล้วเผา (Open Burning)
 • ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
 • ฝังในหลุม
 • เผาในเตาเผา (Incineration)
 • อื่นๆ

-
-
2
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

1
2
-
-
-

-
-
2
-
-
-
-
-
1
2
-
-
-
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีการจัดการขยะ ดังนี้
 • แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
 • แหล่งกำจัดของเสียอันตราย
 • แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

1
-
-

-
-
-

-
-
-

3
-
-

4
-
-
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีโครงการส่งเสริมรณรงค์เกี่ยวกับด้านการจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่ - - - 1 1
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับการจัดการขยะ - - - 2 2
การบริหารจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดในปัจจุบัน - - - - -
ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในพื้นที่ - - - - -
สภาพของแหล่งน้ำในชุมชนของ จังหวัด ในปัจจุบัน - - - - -
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับน้ำเสียชุมชน - - - - -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,364,091 คน