ข้อมูลสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค

สสภ.15


รานงานการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและระบบกำจัดขยะ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ไฟล์เอกสาร วันที่นำเข้าข้อมูล
1. รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนและระบบกำจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปี 2558 ดูไฟล์ 19 ก.ค. 2560
2. รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบำบัดน้ำเสียชุมชน และระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2559 ดูไฟล์ 20 ก.ค. 2560
 
ตารางข้อมูลจังหวัด ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง ระนอง รวม
จำนวนประชากรและครัวเรือนที่อยู่ในเขตจังหวัด - - - - - -
จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
 • จำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์
 • จำนวนประชากรแฝง
 • นักท่องเที่ยว
-
-
-
-
-
-
-
-
403,363
157,428
-
3,557,409
-
-
-
-
-
-
-
-
403,363
157,428
-
3,557,409
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด(จำนวน ตัน/ปี ) - - 93,440 - - 93,440
ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการการเก็บขนขยะไปกำจัด(จำนวน ตัน/ปี ) - - 48 - - 48
ปริมาณขยะที่ได้รับการนำไปกำจัด (จำนวน ตัน/ปี ) - - 45,260 - - 45,260
ปริมาณขยะสะสมในจังหวัดที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (ตัน) - - - - - -
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด - - - - - -

ตารางข้อมูลการจัดการขยะและน้ำเสีย ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง ระนอง รวม
จำนวนสถานที่กำจัดขยะในปัจจุบัน
 • กองบนพื้นแล้วเผา (Open Burning)
 • ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
 • ฝังในหลุม
 • เผาในเตาเผา (Incineration)
 • อื่นๆ

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
1
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
1
-
-
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีการจัดการขยะ ดังนี้
 • แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
 • แหล่งกำจัดของเสียอันตราย
 • แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

-
-
-

-
-
-

1
-
-

-
-
-

-
-
-

1
-
-
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีโครงการส่งเสริมรณรงค์เกี่ยวกับด้านการจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่ - - 1 - - 1
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับการจัดการขยะ - - 2 - - 2
การบริหารจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดในปัจจุบัน - - 100 - - 100
ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในพื้นที่ - - 1. เกาะพีพี
2. คลองจากอ่าวนาง
- - -
สภาพของแหล่งน้ำในชุมชนของ จังหวัด ในปัจจุบัน - - - - - -
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับน้ำเสียชุมชน - - - ประสบปัญหาเรื่องงบประมาณว่าค่าใช้การบริหารระบบบำบัด - ขาดลบประมาณในการบริหารจัดการระบบ - - -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,364,088 คน