ข้อมูลสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค

สสภ.16


รานงานการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและระบบกำจัดขยะ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ไฟล์เอกสาร วันที่นำเข้าข้อมูล
1. รายงานผลการติดตามและประเมินผล ระบบรวบรวมและบ้าบัดน้ำเสียชุมชน และระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2537-2557 ดูไฟล์ 02 พ.ค. 2560
2. รายงานผลการติดตามและประเมิน ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน และระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2537-2558 ดูไฟล์ 20 ก.ค. 2560
 
ตารางข้อมูลจังหวัด สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รวม
จำนวนประชากรและครัวเรือนที่อยู่ในเขตจังหวัด - - - - - -
จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
 • จำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์
 • จำนวนประชากรแฝง
 • นักท่องเที่ยว
-
-
-
-
23,486
4,888
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23,486
4,888
-
-
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด(จำนวน ตัน/ปี ) - 6,570 - - - 6,570
ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการการเก็บขนขยะไปกำจัด(จำนวน ตัน/ปี ) - 100 - - - 100
ปริมาณขยะที่ได้รับการนำไปกำจัด (จำนวน ตัน/ปี ) - 6,211 - - - 6,211
ปริมาณขยะสะสมในจังหวัดที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (ตัน) - - - - - -
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด - - - - - -

ตารางข้อมูลการจัดการขยะและน้ำเสีย สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รวม
จำนวนสถานที่กำจัดขยะในปัจจุบัน
 • กองบนพื้นแล้วเผา (Open Burning)
 • ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
 • ฝังในหลุม
 • เผาในเตาเผา (Incineration)
 • อื่นๆ

-
-
-
-
-

-
1
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
1
-
-
-
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีการจัดการขยะ ดังนี้
 • แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
 • แหล่งกำจัดของเสียอันตราย
 • แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

-
-
-

1
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

1
-
-
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีโครงการส่งเสริมรณรงค์เกี่ยวกับด้านการจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่ - - - - - -
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับการจัดการขยะ - - - - - -
การบริหารจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดในปัจจุบัน - - - - - -
ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในพื้นที่ - - - - - -
สภาพของแหล่งน้ำในชุมชนของ จังหวัด ในปัจจุบัน - - - - - -
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับน้ำเสียชุมชน - - - - - -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,364,082 คน