ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 75 หมู่ที่ - ถนน สงหนากบำรุง ตำบล จองคำ อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800
โทรศัพท์ 53611204 โทรสาร 53611589

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

6.00 ตารางกิโลเมตร จำนวน 6 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำแม่ฮ่องสอน และลำน้ำปุ๊

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,082,683 คน