ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลลานกระบือ


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ - หมู่ที่ - ถนน กำแพงเพชร ตำบล โนนพลวง อำเภอ ลานกระบือ จังหวัด กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62170
โทรศัพท์ 055-705264-6 โทรสาร 055-769295

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

8.50 ตารางกิโลเมตร จำนวน - หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำปิง แม่น้ำสะแกกรัง

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,085,436 คน