สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

 • W274-1 : สำนักงานเทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ

 • W274-2 : พิกัดสำนักงานเทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ

 • W274-3 : บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

 • W274-4 : บริเวณระบบกำจัด1

 • W274-5 : บริเวณระบบกำจัด2

 • W274-6 : บริเวณระบบกำจัด3

 • W274-7 : บริเวณระบบกำจัด4

 • W274-8 : บริเวณระบบกำจัด5

 • W274-9 : บริเวณระบบกำจัด6

 • W274-10 : บริเวณระบบกำจัด7

 • W274-11 : บริเวณระบบกำจัด8

 • W274-12 : พิกัดบริเวณระบบกำจัด


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 13 ซอย - ถนน - ตำบล นาปะขอ
อำเภอ บางแก้ว จังหวัด พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93140
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 7.4280321 y : 100.2145531
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 13 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2539

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย - เมื่อปี พ.ศ.
งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

ก่อสร้างโดยบริษัท หจก.ทุ่งยาวการค้า เริ่มสร้าง 2559 แล้วเสร็จ 2560
งบประมาณก่อสร้าง 36.30 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ สผ.,กองทุนสิ่งแวดล้อม,ท้องถิ่นสมทบ

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ - ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ฝังในหลุม

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

ไม่มี

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

ไม่มี
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 0 ตัน/เดือน

ไม่พบข้อมูล

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

อื่นๆ
# ชื่อระบบ รายละเอียด
1. - -

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ปัญหาในการดำเนินการ

ไม่มีปัญหา
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,328,454 คน