สถานีกำจัดมูลฝอยครบวงจรเทศบาลเมืองดอนสัก

 • W309-1 : สำนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก

 • W309-2 : บริเวณป้ายโครงการ

 • W309-3 : บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

 • W309-4 : บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

 • W309-5 : ป้อมยาม

 • W309-6 : ระบบไฟฟ้าและประปา

 • W309-7 : อาคารเครื่องชั่ง

 • W309-8 : โรงจอดเครื่องจักรและอุปกรณ์

 • W309-9 : รถขยะ

 • W309-10 : รถขยะ

 • W309-11 : อาคารคัดแยกขยะ

 • W309-12 : อาคารคัดแยกขยะ

 • W309-13 : เครื่องจักร

 • W309-14 : เครื่องจักร

 • W309-15 : บริเวณระบบกำจัด

 • W309-16 : บริเวณระบบกำจัด

 • W309-17 : บริเวณระบบกำจัด

 • W309-18 : บริเวณระบบกำจัด

 • W309-19 : ระบบระบายก๊าซ

 • W309-20 : รางระบายน้ำฝน

 • W309-21 : บ่อบำบัดน้ำเสีย

 • W309-22 : บ่อบำบัดน้ำเสีย

 • W309-23 : แนวกั้นรอบโครงการ

 • W309-24 : พิกัดสำนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก

 • W309-25 : พิกัดบริเวณระบบกำจัด


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

สถานีกำจัดมูลฝอยครบวงจรเทศบาลเมืองดอนสัก

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 6 ซอย ถนน ตำบล ดอนสัก
อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84220
โทรศัพท์ โทรสาร

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 8.1582119 y : 99.6805926
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 28 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลเมืองดอนสัก
เปิดดำเนินการตั้งแต่ ----

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทม.ดอนสัก จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2551
งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

ก่อสร้างโดยบริษัท - เริ่มสร้าง - แล้วเสร็จ -
งบประมาณก่อสร้าง - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ - ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ - ไร่ - งาน - ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ -
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ -

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

ไม่มี
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองดอนสัก

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 435 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. ทม.ดอนสัก 390 0.00
2. อบต.ดอนสัก 45 0.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึม ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะ มีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ) ปริมาณขยะที่นำมาฝังกลบ 14.5 ตันต่อวัน

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ปัญหาในการดำเนินการ

มีปัญหาในการดำเนินการ คือ
ปัญหาค่าใช้จ่าย
เครื่องจักรชำรุด
ประสิทธิภาพของระบบ
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,085,534 คน