สถานที่กำจัดมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

 • W311-1 : สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

 • W311-2 : เครื่งจักรอุปกรณ์

 • W311-3 : บริเวณทางเข้า-ออกโครการ

 • W311-4 : อาคาเครื่องชั่งและอาคาร

 • W311-5 : บริเวณแนวรั้ว กันชนโครงการ

 • W311-6 : บริเวณฝังกลบ

 • W311-7 : บริเวณบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน

 • W311-8 : บ่อบำบัดน้ำเสีย

 • W311-9 : บ่อปฎิกุล

 • W311-10 : ระบบระบายก้าช

 • W311-11 : อาคารปุ๋ย เครื่องมือ

 • W311-12 : โรงจอดเครื่องจักรกลหรือสถานที่เก็บอุปกรณ์

 • W311-13 : จุดปล่อยน้ำเสียสุดท้าย

 • W311-14 : บ่อน้ำผิวดิน

 • W311-15 : เครื่งจักรอุปกรณ์2

 • W311-16 : บ้านพักคนงาน

 • W311-17 : ระบบระบายก้าช2

 • W311-18 : ช่อมบำรุง

 • W311-19 : รางระบายน้ำฝน 1

 • W311-20 : รางระบายน้ำฝน2

 • W311-21 : พิกัดเทสบาล

 • W311-22 : พิกัดบ่อขยะ

 • W311-23 : พิกัดบ่อน้ำเสีย

 • W311-24 : บริเวณป้ายโครงการ


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

สถานที่กำจัดมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ ซอย - ถนน กำแพงเพชร-สุโขทัย ตำบล หนองปลิง
อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
โทรศัพท์ 055718200 โทรสาร 055718225

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 16.5359286 y : 99.501916
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 229 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2550

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ที่ดินของหน่วยราชการอื่น กรมป่าไม้

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อปี พ.ศ. 2548
งบประมาณ 90 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ เงินอุดหนุน 81 ล้านบาท เงินสมทบเทศบาล 9 ล้านบาท

ก่อสร้างโดยบริษัท บ.วิสคอนซัลแทนท์ส เริ่มสร้าง 2548 แล้วเสร็จ 2550
งบประมาณก่อสร้าง 90 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 9 ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ - งาน - ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ บำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ -

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

มี จำนวน 4 บ่อ
การประเมิน
พอใช้

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ พอใช้

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2559

ปี 2559
ผลการประเมิน พอใช้

ปัญหา

ปัญหา : ไม่มีปัญหาในการดำเนินการ
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 1,856 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 12 500.00
2. เทศบาลเมืองหนองปลิง 146 500.00
3. เทศบาลตำบลนครชุม 162 500.00
4. เทศบาลตำบลทุ่งโพธิ์ทะเล 49 500.00
5. เทศบาลตำบลปากดง 64 500.00
6. เทศบาลตำบลเทพนคร 152 500.00
7. เทศบาลตำบลวังยาง 43 500.00
8. องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี 83 500.00
9. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม 82 500.00
10. องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 120 500.00
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบาบ่อคำ 113 500.00
12. องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม 182 500.00
13. องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง 25 500.00
14. องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี 49 500.00
15. องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม 47 500.00
16. องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ 36 500.00
17. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง 59 500.00
18. องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน 35 500.00
19. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล 111 500.00
20. โรงพยาบาลปางศิลาทอง 2 500.00
21. โรงพยาบาลกำแพงเพชร 4 500.00
22. ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร 1 500.00
23. วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 7 500.00
24. โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 4 500.00
25. เรือนจำกลางกำแพงเพชร 53 500.00
26. สำนักชลประทาน ๔ 4 500.00
27. เทศบาลตำบลทุ่งทราย 41 600.00
28. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา 26 600.00
29. องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม 29 600.00
30. องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย 39 600.00
31. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง 9 600.00
32. องค์การบริหารส่วนตำบลธำมรงค์ 30 600.00
33. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ 37 600.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึม ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะ มีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ) ปริมาณขยะที่นำมาฝังกลบ - ตันต่อวัน

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี พ.ศ. ปัญหาร้องเรียน ร้องเรียนต่อหน่วยงาน การแก้ไขปัญหา
2557 เรื่องกลิ่น ศูนย์ดำรงธรรม แก้ปัญหาแล้วเสร็จ
2558 เรื่องแมลงวัน ศูนย์ดำรงธรรม แก้ปัญหาแล้วเสร็จ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

มีการตรวจวัด โดยหน่วยงาน กรมควบคุมมลพิษ
ความถี่ในการตรวจวัด ไม่ระบุ

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน


ดัชนีคุณภาพในภาคสนาม
ลำดับ พารามิเตอร์พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน
ค่าการตรวจวัด ผ่าน/ไม่ผ่าน
1. ความนำไฟฟ้าจำเพาะ (μmhos/cm) ผ่าน
2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ผ่าน
3. ออกซิเจนละลายน้ำ (mg/L) ผ่าน
4. ความขุ่น ผ่าน
5. อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ผ่าน
6. สี (แพลทินัม - โคบอลต) ผ่าน

ดัชนีคุณภาพในห้องปฏิบัติการ
ลำดับ พารามิเตอร์พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน
ค่าการตรวจวัด ผ่าน/ไม่ผ่าน
1. COD (mg/L) ผ่าน
2. BOD (mg/L) ผ่าน
3. สารละลายทั้งหมด (TDS,mg/L) ผ่าน
4. ของแข็งแขวนลอย (mg/L) ผ่าน
5. แอมโมเนีย (mg/L) ผ่าน
6. ไนเตรท (mg/L) ผ่าน
7. อาร์เซนิก (mg/L) ผ่าน
8. ไซยาไนด์ (mg/L) ผ่าน
9. ฟีนอล (mg/L) ผ่าน
10. ทองแดง (mg/L) ผ่าน
11. นิกเกิล (mg/L) ผ่าน
12. สังกะสี (mg/L) ผ่าน
13. แคดเมียม (mg/L) ผ่าน
14. โครเมียมเฮ็กซำวำเล้นท์ (mg/L) ผ่าน
15. ตะกั่ว (mg/L) ผ่าน
16. ปรอท (mg/L) ผ่าน
17. โคลิฟอร์มทั้งหมด (MPN/100 mL) ผ่าน
18. ฟีคัลโคลิฟอร์ม (MPN/100 mL) ผ่าน

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ติน


ดัชนีคุณภาพในภาคสนาม
ลำดับ พารามิเตอร์พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน
ค่าการตรวจวัด ผ่าน/ไม่ผ่าน
1. ความนำไฟฟ้าจำเพาะ (μmhos/cm) ผ่าน
2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ผ่าน
3. ความขุ่น ผ่าน
4. อุณหภูมิ(องศาเซลเซียส) ผ่าน
5. สี (แพลทินัม - โคบอลต) ผ่าน
6. ระดับน้ำสถิตในบ่อก่อนการดูดออก ผ่าน

ดัชนีคุณภาพในห้องปฏิบัติการ
ลำดับ พารามิเตอร์พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน
ค่าการตรวจวัด ผ่าน/ไม่ผ่าน
1. ปริมาณสารทั้งหมด (TS, mg/L) ผ่าน
2. คลอไรด์ (mg/L) ผ่าน
3. ซัลเฟต (mg/L) ผ่าน
4. ฟลูออไรด์ (mg/L) ผ่าน
5. ไนเตรท (mg/L) ผ่าน
6. ความกระด้างทั้งหมด (mg/L) ผ่าน
7. ความกระด้างถาวร (mg/L) ผ่าน
8. COD (mg/L) ผ่าน
9. เหล็ก (mg/L) ผ่าน
10. แมงกานีส (mg/L) ผ่าน
11. แมกนีเซียม (mg/L) ผ่าน
12. อาร์เซนิก (mg/L) ผ่าน
13. ไซยาไนด์ (mg/L) ผ่าน
14. ทองแดง (mg/L) ผ่าน
15. สังกะสี (mg/L) ผ่าน
16. โครเมียมเฮ็กซาวาเล้นท์ (mg/L) ผ่าน
17. ตะกั่ว (mg/L) ผ่าน
18. ปรอท (mg/L) ผ่าน
19. นิกเกิล (mg/L) ผ่าน
20. แคดเมี่ยม (mg/L) ผ่าน
21. โคลิฟอร์มทั้งหมด (MPN/100 mL) ผ่าน
22. ฟีคัลโคลิฟอร์ม (MPN/100 mL) ผ่าน

ปัญหาในการดำเนินการ

มีปัญหาในการดำเนินการ คือ
บุคลากรไม่พร้อม
เครื่องจักรชำรุด
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,085,572 คน