สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครเชียงราย

 • W315-1 : ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

 • W315-2 : บริเวณป้ายโครงการ

 • W315-3 : สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย

 • W315-4 : ป้อมยาม

 • W315-5 : อาคารสำนักงาน1

 • W315-6 : อาคารสำนักงาน2

 • W315-7 : โรงจอดเครื่องจักรกลหรือสถานที่เก็บอุปกรณ์

 • W315-8 : เครื่องจักรและอุปกรณ์1

 • W315-9 : เครื่องจักรและอุปกรณ์2

 • W315-10 : เครื่องจักรและอุปกรณ์3

 • W315-11 : เครื่องจักรและอุปกรณ์4

 • W315-12 : ระบบไฟฟ้าและประปา

 • W315-13 : บริเวณระบบกำจัด1

 • W315-14 : บริเวณระบบกำจัด2

 • W315-15 : บริเวณบำบัดน้ำเสีย

 • W315-16 : บริเวณจุดปล่อบน้ำทิ้ง

 • W315-17 : ลานล้างรถและเครื่องจักรกล


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครเชียงราย

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ - ซอย - ถนน เชียงราย-เทิง ตำบล ห้วยสัก
อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 053-711-333 โทรสาร 053-713-272

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 19.757802 y : 99.9399
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 323 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลนครเชียงราย
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2539

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงราย จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย - เมื่อปี พ.ศ.
งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

ก่อสร้างโดยบริษัท - เริ่มสร้าง - แล้วเสร็จ -
งบประมาณก่อสร้าง - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 25 ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ 123 ไร่ - งาน - ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ บ่อผึ่งและเติมอากาศ
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ ไม่ปล่อย

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

มี จำนวน 5 บ่อ
การประเมิน
พอใช้

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ พอใช้

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2559

ปี 2559
ผลการประเมิน พอใช้

ปัญหา

ปัญหา : การประชาสัมพันธ์และการดําเนินกิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่อีกทั้งระบบคัดแยกขยะมูลฝอยที่ได้รับงบประมาณกอสร้างในปี พ. ศ. 2551 – 2553 ยังไม่เปิดดําเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการสรรหาบริษัทเอกชนเข้ามาดําเนินการบริหารจัดการขยะที่เข้าสู่ระบบทั้งหมดจึงทําการฝังกลบเพียงอย่างเดียว ระบบฝังกลบเต็มเร็วกว่าอายุการใช้งานที่ออกแบบไว้
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงราย

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 3,000 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. เทศบาลนครเชียงราย และ เทศบาลตำบลห้วยสัก 3,000 0.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึม ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะ มีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ) ปริมาณขยะที่นำมาฝังกลบ - ตันต่อวัน

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

มีการตรวจวัด โดยหน่วยงาน กรมควบคุมมลพิษ
ความถี่ในการตรวจวัด ไม่ระบุ

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน


ดัชนีคุณภาพในภาคสนาม
ลำดับ พารามิเตอร์พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน
ค่าการตรวจวัด ผ่าน/ไม่ผ่าน
1. ความนำไฟฟ้าจำเพาะ (μmhos/cm) ผ่าน
2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ผ่าน
3. ออกซิเจนละลายน้ำ (mg/L) ผ่าน
4. ความขุ่น ผ่าน
5. อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ผ่าน
6. สี (แพลทินัม - โคบอลต) ผ่าน

ดัชนีคุณภาพในห้องปฏิบัติการ
ลำดับ พารามิเตอร์พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน
ค่าการตรวจวัด ผ่าน/ไม่ผ่าน
1. COD (mg/L) ผ่าน
2. BOD (mg/L) ผ่าน
3. สารละลายทั้งหมด (TDS,mg/L) ผ่าน
4. ของแข็งแขวนลอย (mg/L) ผ่าน
5. แอมโมเนีย (mg/L) ผ่าน
6. ไนเตรท (mg/L) ผ่าน
7. อาร์เซนิก (mg/L) ผ่าน
8. ไซยาไนด์ (mg/L) ผ่าน
9. ฟีนอล (mg/L) ผ่าน
10. ทองแดง (mg/L) ผ่าน
11. นิกเกิล (mg/L) ผ่าน
12. สังกะสี (mg/L) ผ่าน
13. แคดเมียม (mg/L) ผ่าน
14. โครเมียมเฮ็กซำวำเล้นท์ (mg/L) ผ่าน
15. ตะกั่ว (mg/L) ผ่าน
16. ปรอท (mg/L) ผ่าน
17. โคลิฟอร์มทั้งหมด (MPN/100 mL) ผ่าน
18. ฟีคัลโคลิฟอร์ม (MPN/100 mL) ผ่าน

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ติน


ดัชนีคุณภาพในภาคสนาม
ลำดับ พารามิเตอร์พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน
ค่าการตรวจวัด ผ่าน/ไม่ผ่าน
1. ความนำไฟฟ้าจำเพาะ (μmhos/cm) ผ่าน
2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ผ่าน
3. ความขุ่น ผ่าน
4. อุณหภูมิ(องศาเซลเซียส) ผ่าน
5. สี (แพลทินัม - โคบอลต) ผ่าน
6. ระดับน้ำสถิตในบ่อก่อนการดูดออก ผ่าน

ดัชนีคุณภาพในห้องปฏิบัติการ
ลำดับ พารามิเตอร์พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน
ค่าการตรวจวัด ผ่าน/ไม่ผ่าน
1. ปริมาณสารทั้งหมด (TS, mg/L) ผ่าน
2. คลอไรด์ (mg/L) ผ่าน
3. ซัลเฟต (mg/L) ผ่าน
4. ฟลูออไรด์ (mg/L) ผ่าน
5. ไนเตรท (mg/L) ผ่าน
6. ความกระด้างทั้งหมด (mg/L) ผ่าน
7. ความกระด้างถาวร (mg/L) ผ่าน
8. COD (mg/L) ผ่าน
9. เหล็ก (mg/L) ผ่าน
10. แมงกานีส (mg/L) ผ่าน
11. แมกนีเซียม (mg/L) ผ่าน
12. อาร์เซนิก (mg/L) ผ่าน
13. ไซยาไนด์ (mg/L) ผ่าน
14. ทองแดง (mg/L) ผ่าน
15. สังกะสี (mg/L) ผ่าน
16. โครเมียมเฮ็กซาวาเล้นท์ (mg/L) ผ่าน
17. ตะกั่ว (mg/L) ผ่าน
18. ปรอท (mg/L) ผ่าน
19. นิกเกิล (mg/L) ผ่าน
20. แคดเมี่ยม (mg/L) ผ่าน
21. โคลิฟอร์มทั้งหมด (MPN/100 mL) ผ่าน
22. ฟีคัลโคลิฟอร์ม (MPN/100 mL) ผ่าน

ปัญหาในการดำเนินการ

ไม่มีปัญหา
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,085,568 คน