ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลแม่สาย

 • W319-1 : เทศบาลตำบลแม่สาย

 • W319-2 : บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

 • W319-3 : พิกัดบริเวณบ่อขยะ

 • W319-4 : บริเวณบ่อขยะ

 • W319-5 : อาคารเครื่องชั่ง

 • W319-6 : อาคารสำนักงาน

 • W319-7 : บริเวณจุดรับขยะเข้าระบบ

 • W319-8 : บริเวณบำบัดน้ำเสีย

 • W319-9 : โรงจอดรถ

 • W319-10 : จุดคัดแยกขยะ

 • W319-11 : ป้อมยาม

 • W319-12 : แนวกันชนรอบโครงการ

 • W319-13 : ระบบไฟฟ้า

 • W319-14 : ระบบประปา

 • W319-15 : จุดตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลแม่สาย

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ 284 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เวียงพางคำ
อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57130
โทรศัพท์ 053 731288 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 20.40096 y : 99.874956
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 95 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลตำบลแม่สาย
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2552

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่สาย จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2548
งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

ก่อสร้างโดยบริษัท วรรธน์สรร จำกัด เริ่มสร้าง 2551 แล้วเสร็จ 2552
งบประมาณก่อสร้าง 160.38 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 10 ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)
ฝังในหลุม

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ 5 ไร่ - งาน - ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ -
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ -

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

มี จำนวน 3 บ่อ
การประเมิน
ดี

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ ดี

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2559

ปี 2559
ผลการประเมิน ดี

ปัญหา

ปัญหา : มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ เข้าสู่ระบบสูงเกินประสิทธิภาพของระบบที่รองรับได้,ครื่องจักรบางรายการชํารุดบ่อย,เกิดปัญหากลิ่นเหม็น และน้ำชะขยะจากกองปุ๋ย
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่สาย

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 953 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. เทศบาลตำบลเวียงพางคำ 295 400.00
2. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง 104 400.00
3. องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 89 400.00
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา 151 400.00
5. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม 47 400.00
6. เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ 223 400.00
7. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ 13 400.00
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย 32 400.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึม ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะ มีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ) ปริมาณขยะที่นำมาฝังกลบ - ตันต่อวัน
ระบบคัดแยกด้วยสายพาน ขนาดที่ออกแบบ 50 ตันต่อวัน
ปริมาณขยะที่เข้าระบบ 50 ตันต่อวัน ปริมาณที่คัดแยกได้ 12 ตันต่อวัน

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี พ.ศ. ปัญหาร้องเรียน ร้องเรียนต่อหน่วยงาน การแก้ไขปัญหา
2560 เหตุรำคาญของกลิ่นเหม็นจากขยะเน่าเสีย เทศบาลตำบลแม่สาย หยุดดำเนินการ หมักทำปุ๋ย และปรับปรุงระบบ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

มีการตรวจวัด โดยหน่วยงาน สสภ.1 (Cd Pb As Ni และ Mn เกินมาตรฐาน)
ความถี่ในการตรวจวัด -

ปัญหาในการดำเนินการ

มีปัญหาในการดำเนินการ คือ
บ่อฝังกลบที่มีอยู่ใกล้เต็มแล้ว
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,085,564 คน