สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลนครเชียงใหม่

 • W323-1 : บริเวณป้ายโครงการ

 • W323-2 : บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

 • W323-3 : รั้วรอบโครงการ1

 • W323-4 : รั้วรอบโครงการ2

 • W323-5 : รั้วรอบโครงการ3

 • W323-6 : รั้วรอบโครงการ4

 • W323-7 : ระบบระบายก๊าซ1

 • W323-8 : ระบบระบายก๊าซ2

 • W323-9 : ระบบระบายก๊าซ3

 • W323-10 : ป้อมยาม

 • W323-11 : ระบบประปา

 • W323-12 : ระบบไฟฟ้า

 • W323-13 : อาคารสำนักงาน1

 • W323-14 : อาคารสำนักงาน2

 • W323-15 : อาคารเครื่องชั่ง1

 • W323-16 : อาคารเครื่องชั่ง2

 • W323-17 : ป้ายบริเวณอาคารหมักปุ๋ย

 • W323-18 : บริเวณหมักปุ๋ย

 • W323-19 : ที่เก็บปุ๋ยขยะ

 • W323-20 : ถ่านจากเศษไม้

 • W323-21 : สถานที่เก็บถ่าน

 • W323-22 : โรงจอดเครื่องจักรกลหรือสถานที่เก็บอุปกรณ์1

 • W323-23 : โรงจอดเครื่องจักรกลหรือสถานที่เก็บอุปกรณ์2

 • W323-24 : โรงจอดเครื่องจักรกลหรือสถานที่เก็บอุปกรณ์3

 • W323-25 : เครื่องจักรและอุปกรณ์

 • W323-26 : ระบบระบายน้ำ1

 • W323-27 : ระบบระบายน้ำ2

 • W323-28 : บริเวณระบบกำจัด1

 • W323-29 : บริเวณระบบกำจัด2

 • W323-30 : บริเวณระบบกำจัด3

 • W323-31 : บริเวณระบบกำจัด4

 • W323-32 : บริเวณทางขึ้น-ลง ระบบขนถ่ายขยะ

 • W323-33 : พิกัดบริเวณระบบกำจัด

 • W323-34 : ระบบน้ำ

 • W323-35 : จุดปล่อยน้ำทิ้งไปบ่อบำบัดใหญ่ของเทศบาล1

 • W323-36 : จุดปล่อยน้ำทิ้งไปบ่อบำบัดใหญ่ของเทศบาล2

 • W323-37 : จุดปล่อยน้ำทิ้งไปบ่อบำบัดใหญ่ของเทศบาล3

 • W323-38 : จุดปล่อยน้ำทิ้งไปบ่อบำบัดใหญ่ของเทศบาล4


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลนครเชียงใหม่

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ - ซอย - ถนน - ตำบล บ้านตาล
อำเภอ ฮอด จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 18.7748191 y : 98.97856
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 1500 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลนครเชียงใหม่
เปิดดำเนินการตั้งแต่

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

กำจัดในที่ดินเอกชน เสียค่าใช้จ่าย โดยมีค่าเช่า ไม่ได้ระบุ บาท ต่อปี

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย - เมื่อปี พ.ศ.
งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

ก่อสร้างโดยบริษัท - เริ่มสร้าง - แล้วเสร็จ -
งบประมาณก่อสร้าง - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ - ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ - ไร่ - งาน - ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ -
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ -

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

ไม่มี
การประเมิน
พอใช้

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ พอใช้

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2559

ปี 2559
ผลการประเมิน พอใช้

ปัญหา

ปัญหา : กลิ่นเหม็น
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

บริษัท บ้านตาลกรุ๊ป
รูปแบบสัญญา/ระยะเวลาดำเนินงาน -

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 300 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. เทศบาลนครเชียงใหม่ 300 900.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึม ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะ มีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ) ปริมาณขยะที่นำมาฝังกลบ - ตันต่อวัน
หมักทำปุ๋ย (Composting)
ขนาดที่ออกแบบ - ตันต่อวัน ปริมาณขยะที่เข้าระบบ - ตันต่อวัน
ระบบที่ใช้ - ปริมาณปุ๋ยที่ได้ - ตันต่อวัน

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ปัญหาในการดำเนินการ

ไม่มีปัญหา
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,085,430 คน