ศูนย์ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลนครนครสวรรค์

 • W333-1 : สำนักงานเทศบาล นครสวรรค์

 • W333-2 : บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

 • W333-3 : อาคารสำนักงาน

 • W333-4 : เครื่องชั่ง จุดรับเข้าระบบ

 • W333-5 : บริเวณกำจัดขยะ1

 • W333-6 : บริเวณกำจัดขยะ2

 • W333-7 : บริเวณกำจัดขยะ3

 • W333-8 : บริเวณกำจัดขยะ4

 • W333-9 : บ้านพัก

 • W333-10 : ป้อมยาม

 • W333-11 : ป้ายโครงการ

 • W333-12 : ระบบประปา

 • W333-13 : ระบบไฟฟ้า

 • W333-14 : รั้วรอบโครงการ1

 • W333-15 : รั้วรอบโครงการ2

 • W333-16 : โรงจอดรถ เก็บอุปกรณ์

 • W333-17 : ส่วนซ่อมบำรุง อุปกรณ์1

 • W333-18 : ส่วนซ่อมบำรุง อุปกรณ์2

 • W333-19 : ส่วนซ่อมบำรุง อุปกรณ์3

 • W333-20 : อาคาร สนง.

 • W333-21 : พิกัด สำนักงานเทศบาล นครสวรรค์

 • W333-22 : พิกัดบริเวณระบบกำจัดขยะ


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ศูนย์ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลนครนครสวรรค์

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ - ซอย - ถนน นครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบล บ้านมะเกลือ
อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 15.8163768 y : 100.1301
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 266 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลนครนครสวรรค์
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2541

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครสวรรค์ จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย โยธาธิการและผังเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2540
งบประมาณ 68 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

ก่อสร้างโดยบริษัท - เริ่มสร้าง - แล้วเสร็จ -
งบประมาณก่อสร้าง - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ - ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ 10 ไร่ - งาน - ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ บ่อผึ่ง
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ ลำรางสาธารณะ

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

มี จำนวน 4 บ่อ
การประเมิน
ดี

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ ดี

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2559

ปี 2559
ผลการประเมิน ดี

ปัญหา

ปัญหา : ไม่มีปัญหาในการดำเนินการ
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครนครสวรรค์

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 180 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. เทศบาลนครสวรรค์ 180 250.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึม ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะ มีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ) ปริมาณขยะที่นำมาฝังกลบ - ตันต่อวัน

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ปัญหาในการดำเนินการ

มีปัญหาในการดำเนินการ คือ
ประสิทธิภาพของระบบ
1. บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินถูกทำลายเกิดอุปสรรคในการติดตามคุณภาพน้ำใต้ดิน 2.แผ่นยาง HDPE ปูรองพื้นบ่อบำบัด สภาพทรุดโทรมเกิดการโป่งพอง/บ่ออยู่ในสภาพแห้ง ไม่มีน่ำเสียเข้าระบบ
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,085,479 คน