สถานีที่ฝังกลบขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

 • W340-1 : สำนักงานเทศบาลตำบลท่าตะโก

 • W340-2 : บริเวณป้ายโครงการ

 • W340-3 : บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

 • W340-4 : อาคารเครื่องชั่งและบริเวณจุดรับขยะเข้าระบบ

 • W340-5 : อาคารสำนักงาน

 • W340-6 : ป้อมยาม

 • W340-7 : โรงจอดเครื่องจักรกลหรือสถานที่เก็บอุปกรณ์1

 • W340-8 : โรงจอดเครื่องจักรกลหรือสถานที่เก็บอุปกรณ์2

 • W340-9 : บริเวณระบบกำจัด

 • W340-10 : ระบบประปา

 • W340-11 : ระบบไฟฟ้า

 • W340-12 : รั้วรอบโครงการ1

 • W340-13 : รั้วรอบโครงการ2

 • W340-14 : รางระบายน้ำฝน

 • W340-15 : บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน

 • W340-16 : บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้ง

 • W340-17 : บริเวณบำบัดน้ำเสีย


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

สถานีที่ฝังกลบขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล หัวถนน
อำเภอ ท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60160
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 15.5453490 y : 100.46584
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 74 ไร่ 3 งาน 82 ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลตำบลท่าตะโก
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2553

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าตะโก จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย - เมื่อปี พ.ศ.
งบประมาณ 37.075 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ โครงการภายใต้แผนปฎิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดปี 2551-2552

ก่อสร้างโดยบริษัท - เริ่มสร้าง - แล้วเสร็จ -
งบประมาณก่อสร้าง - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี
ศักยภาพของระบบ 20.65 ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ - ไร่ - งาน - ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ -
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ -

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

มี จำนวน 4 บ่อ
การประเมิน
พอใช้

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ พอใช้

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2559

ปี 2559
ผลการประเมิน พอใช้

ปัญหา

ปัญหา : ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ ประสิทธิภาพระบบ และขาดแคลนบุคคลากรที่มีความรู้
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าตะโก

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 1,414 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. เทศบาลตำบลท่าตะโก 350 0.00
2. เทศบาลตำบลไพศาลี 338 300.00
3. เทศบาลตำบลอุดมธัญญา 126 300.00
4. เทศบาลตำบลตากฟ้า 120 300.00
5. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา 270 300.00
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน 210 200.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึม ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะ มีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ) ปริมาณขยะที่นำมาฝังกลบ - ตันต่อวัน

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ปัญหาในการดำเนินการ

มีปัญหาในการดำเนินการ คือ
ปัญหาค่าใช้จ่าย
เครื่องจักรชำรุด
ประสิทธิภาพของระบบ
ไม่มีรถตีนตะขาบ กลบทับอัดขยะมูลฝอย
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,082,668 คน