ศูนย์จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลท่าวังผา

 • W344-1 : สำนักงานเทศบาลตำบลท่าวังผา

 • W344-2 : บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

 • W344-3 : ป้อมยาม

 • W344-4 : อาคารสำนักงาน

 • W344-5 : อาคารชั่งน้ำหนัก

 • W344-6 : บริเวณคัดแยกขยะ1

 • W344-7 : บริเวณคัดแยกขยะ2

 • W344-8 : บริเวณคัดแยกขยะ3

 • W344-9 : บริเวณระบบกำจัด1

 • W344-10 : บริเวณระบบกำจัด2

 • W344-11 : บริเวณระบบกำจัด3

 • W344-6 : บริเวณคัดแยกขยะ1

 • W344-7 : บริเวณคัดแยกขยะ2

 • W344-8 : บริเวณคัดแยกขยะ3

 • W344-9 : บริเวณระบบกำจัด1

 • W344-10 : บริเวณระบบกำจัด2

 • W344-11 : บริเวณระบบกำจัด3

 • W344-12 : พิกัดบริเวณระบบกำจัด

 • W344-13 : เครื่องจักรและอุปกรณ์1

 • W344-14 : เครื่องจักรและอุปกรณ์2

 • W344-15 : เครื่องจักรและอุปกรณ์3(ใช้งานไม่ได้)

 • W344-16 : บริเวณเตาเผาขยะอันตราย1

 • W344-17 : บริเวณเตาเผาขยะอันตราย2

 • W344-18 : อาคารจอดรถ

 • W344-19 : อาคารหมักปุ๋ย

 • W344-20 : ระบบประปา

 • W344-21 : บ่อบำบัดน้ำเสีย


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ศูนย์จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลท่าวังผา

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ 555 หมู่ที่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าวังผา
อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน รหัสไปรษณีย์ 55140
โทรศัพท์ 054-799-324 โทรสาร 054-799-324 ต่อ114

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 19.112515 y : 100.835416
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 160 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลตำบลท่าวังผา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2555

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าวังผา จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก เมื่อปี พ.ศ. 2553
งบประมาณ 0.7 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2553

ก่อสร้างโดยบริษัท - เริ่มสร้าง 2554 แล้วเสร็จ 2555
งบประมาณก่อสร้าง 23.1 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ ธนาคารออมสิน สาขาท่าวังผา

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ 0.5 ไร่ - งาน - ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ บ่อผึ้ง
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ -

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

ไม่มี
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าวังผา

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 0 ตัน/เดือน

ไม่พบข้อมูล

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึม ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะ มีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ) ปริมาณขยะที่นำมาฝังกลบ - ตันต่อวัน
ระบบคัดแยกด้วยสายพาน ขนาดที่ออกแบบ 5 ตันต่อวัน
ปริมาณขยะที่เข้าระบบ 3-5 ตันต่อวัน ปริมาณที่คัดแยกได้ 3-5 ตันต่อวัน

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ปัญหาในการดำเนินการ

มีปัญหาในการดำเนินการ คือ
บุคลากรไม่พร้อม
เครื่องจักรชำรุด
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,082,663 คน