โครงการกำจัดมูลฝอย เทศบาลเมืองพะเยา

 • W346-1 : สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา

 • W346-2 : สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา

 • W346-3 : ศาลากลางจังหวัดพะเยา

 • W346-4 : อาคารเครื่องชั่ง

 • W346-5 : อาคารสำนักงาน1

 • W346-6 : อาคารสำนักงาน2

 • W346-7 : อาคารสำนักงาน3

 • W346-8 : อาคารสำนักงาน4

 • W346-9 : บริเวณระบบกำจัด1

 • W346-10 : บริเวณระบบกำจัด2

 • W346-11 : บริเวณระบบกำจัด3

 • W346-12 : บริเวณระบบกำจัด4

 • W346-13 : โรงจอดเครื่องจักรกลหรือสถานที่เก็บอุปกรณ์

 • W346-14 : เครื่องจักรและอุปกรณ์

 • W346-15 : บริเวณบำบัดน้ำเสีย1

 • W346-16 : บริเวณบำบัดน้ำเสีย2


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

โครงการกำจัดมูลฝอย เทศบาลเมืองพะเยา

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 11 ซอย - ถนน - ตำบล จำปาหวาย
อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 19.10905677 y : 99.96644497
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 82 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลเมืองพะเยา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2529

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองพะเยา จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย บริษัท สยามเทคกรุ๊ป จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2539
งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ กระทรวงวิทยาศาสตร์

ก่อสร้างโดยบริษัท บริษัท รัตนานุพัฒน์ จำกัด เริ่มสร้าง 2541 แล้วเสร็จ 2543
งบประมาณก่อสร้าง 51.2 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ กระทรวงวิทยาศาสตร์

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ ระบบเต็มแล้ว ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ 10 ไร่ - งาน - ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ บ่อผึ่ง
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ ปล่อยให้ระบบระเหย แต่ถ้าฝนตกอาจจะไหลออกบ้าง ปัจจุบันเทศบาลได้ทำคันกั้นน้ำไว้

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

มี จำนวน 2 บ่อ
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : ไม่มีพื้นที่กันชน มีข้อร้องเรียนประเด็นขยะและน้ำชะขยะไหลลงที่นา และกลิ่นเหม็นรบกวนในฤดูฝนบ้างเป็นครั้งคราว
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองพะเยา

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 8 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. ค่ายทหาขุนเรือง 8 0.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึม ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะ มีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ) ปริมาณขยะที่นำมาฝังกลบ - ตันต่อวัน

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี พ.ศ. ปัญหาร้องเรียน ร้องเรียนต่อหน่วยงาน การแก้ไขปัญหา
2555 ขยะเเละนำชะขยะไหลลงที่นา ทม.พะเยา ทำเเนวกัน โดยการเสริมคันดิน

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ปัญหาในการดำเนินการ

มีปัญหาในการดำเนินการ คือ
ปัญหาการต่อต้านจากชุมชน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,082,661 คน