สถานที่แปรรูปของเหลือใช้ชุมชน

 • W351-1 : สำนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก

 • W351-2 : บริเวณป้ายโครงการ

 • W351-3 : บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

 • W351-4 : ป้อมยาม

 • W351-5 : อาคารเครื่องช่าง

 • W351-6 : อาคารเครื่องชั่ง

 • W351-7 : บริเวนระบบกำจัดขยะ

 • W351-8 : บริเวนระบบกำจัดขยะ

 • W351-9 : บ่อฝังกลบที่เพิ่งได้งบมาใหม่

 • W351-10 : โรงจอดเครื่องจักรและอุปกรณ์

 • W351-11 : เครื้องจักร(ชำรุด)

 • W351-12 : เครื้องจักร(ชำรุด)

 • W351-13 : ระบบประปา

 • W351-14 : ระบบไฟฟ้า

 • W351-15 : ระบบระบายก๊าซ

 • W351-16 : แนวกันชนรอบโครงการ

 • W351-17 : แนวกันชนรอบโครงการ

 • W351-18 : บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน

 • W351-19 : จุดปล่อยน้ำเสีย

 • W351-20 : บ่อบำบัดน้ำเสีย

 • W351-21 : บ่อบำบัดน้ำเสีย

 • W351-22 : พิกัดสำนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก

 • W351-23 : พิกัดบริเวณระบบกำจัด


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

สถานที่แปรรูปของเหลือใช้ชุมชน

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน บางมูลนาก-วังสำโรง ตำบล วังสำโรง
อำเภอ บางมูลนาก จังหวัด พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66120
โทรศัพท์ 056-633-531 โทรสาร 056-631-869

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 16.0152010 y : 100.4062095
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 141 ไร่ 1 งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลเมืองบางมูลนาก
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2553

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางมูลนาก จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย บริษัท เอ็นเอส คอนชันเทรน จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2551
งบประมาณ 39.9 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ รัฐบาล 35.91 ล้านบาท เทศบาลสมทบ 3.99 ล้านบาท

ก่อสร้างโดยบริษัท เอ็ม พีแอล คอลเลคชั่น จำกัด เริ่มสร้าง 2551 แล้วเสร็จ 2552
งบประมาณก่อสร้าง 39.9 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 10 ปี
ศักยภาพของระบบ 35 ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ 4 ไร่ - งาน - ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ บำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ รางระบายภายในสถานที่กำจัดขยะ

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

มี จำนวน 4 บ่อ
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น,ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักรกล
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางมูลนาก

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 978 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. เทศบาลตําบลหอไกร 96 300.00
2. เทศบาลตําบลบางไผ่ 39 300.00
3. เทศบาลตําบลเนินมะกอก 96 300.00
4. เทศบาลตําบลวังตะกู 45 300.00
5. เทศบาลตําบลสำนักขุนเณร 66 300.00
6. เทศบาลตำบลบางคลาน 57 300.00
7. เทศบาลตําบลทุ่งน้อย 60 300.00
8. เทศบาลตําบลโพธิ์ประทับช้าง 108 300.00
9. เทศบาลตําบลวังบงก์ 30 300.00
10. องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน 96 300.00
11. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว 84 300.00
12. องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย 75 300.00
13. องค์การบริหารส่วนตำบลทะนง 66 300.00
14. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว 60 300.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึม ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะ มีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ) ปริมาณขยะที่นำมาฝังกลบ - ตันต่อวัน

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี พ.ศ. ปัญหาร้องเรียน ร้องเรียนต่อหน่วยงาน การแก้ไขปัญหา
2554 ต้นไม้คลุมนาข้าว เทศบาลเมืองบางมูลนาง ตัดเเต่งกิ่งไม้

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ปัญหาในการดำเนินการ

มีปัญหาในการดำเนินการ คือ
ปัญหาค่าใช้จ่าย
บุคลากรไม่พร้อม
เครื่องจักรชำรุด
1.ขาดแคลนอัตรากำลัง และบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 2.มีปริมาณขยะที่นำมากำจัดมากขึ้น เกินศักยภาพของระบบที่ได้ออกแบบไว้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ลดลง
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,082,717 คน