สถานีกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลนครพิษณุโลก

 • W353-1 : สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก

 • W353-2 : บริเวณป้ายโครงการ

 • W353-3 : บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

 • W353-4 : ป้อมยาม

 • W353-5 : อาคารเครื่องชั่ง

 • W353-6 : บริเวณระบบกำจัด

 • W353-7 : บริเวณระบบกำจัด

 • W353-8 : บริเวณระบบกำจัด

 • W353-9 : บริเวณระบบกำจัด

 • W353-10 : บริเวณคัดแยกขยะรีไซเคิล

 • W353-11 : บริเวณระบบRDF(เอกชน)

 • W353-12 : บริเวณระบบRDF(เอกชน)

 • W353-13 : บริเวณระบบRDF(เอกชน)

 • W353-14 : โรงจอดเครื่องจักรและอุปกรณ์

 • W353-15 : เครื่องจักร

 • W353-16 : เครื่องจักร

 • W353-17 : โรงซ่อมบำรุง

 • W353-18 : ระบบควบคุมบ่อบำบัด(ไม่ได้ใช้แล้ว)

 • W353-19 : ระบบควบคุมบ่อบำบัด(ไม่ได้ใช้แล้ว)

 • W353-20 : ระบบไฟฟ้า

 • W353-21 : ระบบประปา

 • W353-22 : บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน

 • W353-23 : รางระบายน้ำ

 • W353-24 : รั้วรอบโครงการ

 • W353-25 : แนวกันชนรอบโครงการ

 • W353-26 : บ่อบำบัดน้ำเสีย

 • W353-27 : พิกัดสำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก

 • W353-28 : พิกัดบริเวณระบบกำจัด


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

สถานีกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลนครพิษณุโลก

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ - ซอย - ถนน - ตำบล บึงกอก
อำเภอ บางระกำ จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 16.6989744 y : 100.0111751
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 230 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลนครพิษณุโลก
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2542

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครพิษณุโลก จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2539
งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ก่อสร้างโดยบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนิต เริ่มสร้าง 2539 แล้วเสร็จ 2542
งบประมาณก่อสร้าง 31.7 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ กรมโยธาธิการเเละผังเมือง เทศบาลเมืองพิษณุโลก

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 16 ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)
อื่นๆ
# ชื่อระบบ รายละเอียด
1. ระบบ MBT -

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ - ไร่ - งาน - ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ บ่อเติมอากาศและบ่อผึ่ง
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ บ่อน้ำที่จัดเตรียมไว้

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

ไม่มี
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,082,715 คน