สถานีขนถ่ายมูลฝอย เทศบาลนครพิษณุโลก

 • W354-1 : สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก

 • W354-2 : บริเวณป้ายโครงการ

 • W354-3 : บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

 • W354-4 : ป้อมยาม

 • W354-5 : อาคารสำนักงาน

 • W354-6 : อาคารขนถ่ายขยะ

 • W354-7 : บริเวณขนถ่ายขยะ

 • W354-8 : บริเวณขนถ่ายขยะ

 • W354-9 : บริเวณขนถ่ายขยะ

 • W354-10 : โรงจอดเครื่องจักรและอุปกรณ์

 • W354-11 : เครืองจักร

 • W354-12 : เครืองจักร

 • W354-13 : รั้วรอบโครงการ

 • W354-14 : รั้วรอบโครงการ

 • W354-15 : เตาเผาขยะเก่า(ปิดใช้งานแล้ว)

 • W354-16 : ทางระบายน้ำเสีย จากจุดขนถ่าย

 • W354-17 : ระบบบำบัดน้ำเสีย

 • W354-18 : บ่อบำบัด น้ำเสีย

 • W354-19 : พิกัดสำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก

 • W354-20 : พิกัดสถานีขนถ่าย


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายมูลฝอย เทศบาลนครพิษณุโลก

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ - ซอย - ถนน - ตำบล บึงกอก
อำเภอ บางระกำ จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ โทรสาร

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 16.6989744 y : 100.0111751
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด - ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลนครพิษณุโลก
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2540

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครพิษณุโลก จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย - เมื่อปี พ.ศ.
งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

ก่อสร้างโดยบริษัท - เริ่มสร้าง - แล้วเสร็จ -
งบประมาณก่อสร้าง - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ - ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

อื่นๆ
# ชื่อระบบ รายละเอียด
1. อาคารบีบอัดเพื่อขนถ่ายขยะมูลฝอย -

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

ไม่มี

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

ไม่มี
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครพิษณุโลก

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 252 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. อบต.บ้านคลอง 26 0.00
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2 0.00
3. ม.นเรศวร 72 0.00
4. ทต.วังทอง 117 0.00
5. อบต.วังนกเเอ่น 35 0.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

กองบนพื้น (Open Dumping) มีประมาณขยะสะสม - ตัน สูงจากพื้นดิน - เมตร

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ปัญหาในการดำเนินการ

ไม่มีปัญหา
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,082,714 คน