โครงการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอยแบบฝังกลบ

 • W361-1 : บริเวณป้ายโครงการ

 • W361-2 : บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

 • W361-3 : บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

 • W361-4 : โรงจอดเครื่องจักรและอุปกรณ์

 • W361-5 : เครื่องจักร

 • W361-6 : เครื่องจักร

 • W361-7 : เครื่องจักร

 • W361-8 : ไฟฟ้าที่ใช้ในบริเวณสถานที่

 • W361-9 : ไฟฟ้าที่ใช้ในบริเวณสถานที่

 • W361-10 : จุดรับขยะเข้าระบบ

 • W361-11 : บริเวณระบบกำจัด

 • W361-12 : บริเวณระบบกำจัด

 • W361-13 : บริเวณระบบกำจัด

 • W361-14 : บริเวณระบบกำจัด

 • W361-15 : น้ำที่ใช้ที่ให้รถบรรทุกน้ำมาเติมใส่แท้งน้ำ

 • W361-16 : จุดคัดแยกขยะ

 • W361-17 : ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นปุ๋ย

 • W361-18 : ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นปุ๋ย

 • W361-19 : แปลงสาธิตขยะเป็นปุ๋ย

 • W361-20 : แปลงสาธิตขยะเป็นปุ๋ย

 • W361-21 : เศษผักเลี้ยงจิ้งหลีด

 • W361-22 : เศษผักเลี้ยงไส้เดือน

 • W361-23 : ปุ๋ยหมัก

 • W361-24 : การทำน้ำส้มควันไม้

 • W361-25 : รั้วรอบโครงการ

 • W361-26 : วิธีการกำจัดแมลงวัน

 • W361-27 : จุดปล่อยน้ำทิ้ง

 • W361-28 : บ่อบำบัดน้ำเสีย

 • W361-29 : บ่อบำบัดน้ำเสีย

 • W361-30 : ระบบระบายอากาศ

 • W361-31 : พิกัดบริเวณระบบกำจัด


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

โครงการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอยแบบฝังกลบ

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ผาบ่อง
อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ 053-611-204 โทรสาร 053-611-589

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 19.225840 y : 97.932134
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 41 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2546

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ใช้เขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยการอนุญาตของกรมป่าไม้

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย บริษัท คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2541
งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ก่อสร้างโดยบริษัท เจวีอะสะโนะ และโอดับบลิวที เริ่มสร้าง 2544 แล้วเสร็จ 2545
งบประมาณก่อสร้าง 26.54 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 30 ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

อื่นๆ
# ชื่อระบบ รายละเอียด
1. ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ - ไร่ - งาน - ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ บ่อผึ่ง
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ -

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

ไม่มี
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : ขาดเครื่องชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอย
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 12 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. ทม.แม่ฮ่องสอน 10 0.00
2. อบต. ผาบ่อง 2 0.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึม ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะ มีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ) ปริมาณขยะที่นำมาฝังกลบ 12 ตันต่อวัน

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี พ.ศ. ปัญหาร้องเรียน ร้องเรียนต่อหน่วยงาน การแก้ไขปัญหา
2557 การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง 16 ข้อ เทศบาล แก้ไขตามข้อตกลง
2558 การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง 16 ข้อ เทศบาล แก้ไขตามข้อตกลง

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ปัญหาในการดำเนินการ

มีปัญหาในการดำเนินการ คือ
ปัญหาค่าใช้จ่าย
บุคลากรไม่พร้อม
เครื่องจักรชำรุด
ประสิทธิภาพของระบบ
ปัญหาการต่อต้านจากชุมชน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,082,754 คน