ศูนย์บริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

 • W127_1 : บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

 • W127_2 : ป้อมยามของโครงการ

 • W127_3 : สภาพโดยรวมของโครงการ

 • W127_4 : อาคารสำนักงานและอาคารเตาเผาขยะ

 • W127_5 : จุดพักขยะติดเชื้อเพื่อรอการเผา

 • W127_6 : พิกัดของโครงการ

 • W127_7 : บริเวรห้องพักขยะเพื่อรอการเผา

 • W127_8 : ห้องควบคุมระบบ

 • W127_9 : ตู้ควบคุมวงจรระบบเตาเผา รูปที่ 1

 • W127_10 : ตู้ควบคุมวงจรระบบเตาเผา รูปที่ 2

 • W127_11 : เครื่องควบการทำงานของเตาเผาขยะ

 • W127_12 : เครื่องจักรของระบบเตาเผา รูปที่ 1

 • W127_13 : เครื่องจักรของระบบเตาเผา รูปที่ 2

 • W127_14 : เครื่องจักรของระบบเตาเผา รูปที่ 3

 • W127_15 : เครื่องจักรของระบบเตาเผา รูปที่ 4

 • W127_16 : เครื่องจักรของระบบเตาเผา รูปที่ 5

 • W127_17 : เครื่องจักรของระบบเตาเผา รูปที่ 6

 • W127_18 : เครื่องจักรของระบบเตาเผา รูปที่ 7

 • W127_19 : ห้องควบคุมเชื้อเพลิงของโครงการ

 • W127_20 : แผงวงจรแสดงการทำงานของระบบ

 • W127_21 : บริเวณจุดล้างทำความสะอาดภาชนะ

 • W127_22 : ระบบน้ำใช้ของโครงการ

 • W127_23 : ระบบน้ำประปาและไฟฟ้าของโครงการ

 • W127_24 : ระบบควบคุมไฟฟ้าของโครงการ


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ศูนย์บริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สถานะโครงการ

-

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำคอก
อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
โทรศัพท์ 038-617-430 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 12.7483221 y : 101.2403552
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 15 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลนครระยอง
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2561

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย - เมื่อปี พ.ศ. 2559
งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

ก่อสร้างโดยบริษัท หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซิสเต็มส์ เริ่มสร้าง 2559 แล้วเสร็จ 2561
งบประมาณก่อสร้าง 153.9 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน /กองทุนสิ่งแวดล้อม/งบประมาณท้องถิ่นสมทบ

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี
ศักยภาพของระบบ 3.6 ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

เผาในเตาเผา (Incineration) หลุมลึกประมาณ - เมตร

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

ไม่มี

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

ไม่มี
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,082,699 คน