โครงการฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยบนเกาะเสม็ด

 • W126_1 : ป้ายของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

 • W126_2 : ป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ

 • W126_3 : พิกัดที่ตั้งโครงการ

 • W126_4 : พิกัดที่ตั้งของบ่อขยะ

 • W126_5 : ถนนของโครงการ รูปที่ 1

 • W126_6 : ถนนของโครงการ รูปที่ 2

 • W126_7 : บริเวณท่าเข้า-ออก ของโครงการ

 • W126_8 : อาคารเครื่องจักร

 • W126_9 : อาคารรวบรวมขยะที่คัดแยกแล้ว

 • W126_10 : บริเวณรอบอาคารที่เก็บรวบรวมขยะคัดแยกแล้ว

 • W126_11 : อาคารเครื่องจักรเก่า (ชำรุดแล้ว)

 • W126_12 : บริเวณที่จัดเก็บขยะที่คัดแยกแล้ว

 • W126_13 : ลาดจอดรถของโครงการ

 • W126_14 : บริเวณจุดขนถ่ายขยะ รูปที่ 1

 • W126_15 : บริเวณจุดขนถ่ายขยะ รูปที่ 2

 • W126_16 : บ่อขยะของโครงการ รูปที่ 1

 • W126_17 : บ่อขยะของโครงการ รูปที่ 2

 • W126_18 : บริเวณภาพรวมบ่อขยะของโครงการ

 • W126_19 : รางระบายน้ำของโครงการ

 • W126_20 : บริเวณจุดคัดแยกขยะ (เอกชนดูแล) รูปที่ 1

 • W126_21 : บริเวณจุดคัดแยกขยะ (เอกชนดูแล) รูปที่ 2

 • W126_22 : บริเวณจุดเก็บน้ำใช้ของโครงการ (ชำรุด) รูปที่ 1

 • W126_23 : บริเวณจุดเก็บน้ำใช้ของโครงการ (ชำรุด) รูปที่ 2

 • W126_24 : ปั๊มสูบน้ำใช้ของโครงการ (ชำรุด)

 • W126_25 : รถขนถ่ายขยะที่เค้ามาใช้บริการของโครงการ

 • W126_26 : อุปกรณ์เครื่องจักร (ชำรุด)

 • W126_27 : บริเวณบ่อขยะเก่าของโครงการ

 • W126_28 : บ่อขยะที่ปิดไปแล้วของโครงการ (บ่อเก่า)

 • W126_29 : ท่อระบายแก๊สของบ่อขยะที่ปิดไปแล้ว

 • W126_30 : สภาพโดยรวมของโครงการ รูปที่ 1

 • W126_31 : สภาพโดยรวมของโครงการ รูปที่ 2


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

โครงการฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยบนเกาะเสม็ด

สถานะโครงการ

-

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล เพ
อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21160
โทรศัพท์ 099-916-3987 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 12.5682025 y : 101.4646105
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลนครระยอง
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2557

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ที่ดินของหน่วยราชการอื่น อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย - เมื่อปี พ.ศ. 2556
งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

ก่อสร้างโดยบริษัท บริษัท พรีเมียไลนิ่ง อินเตอร์พลาส จำกัด เริ่มสร้าง 2556 แล้วเสร็จ 2557
งบประมาณก่อสร้าง 38,182,000 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ ผส. + อบจ.ระยอง

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ - ปี
ศักยภาพของระบบ 5-10 ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

กองบนพื้นแล้วเผา (Open Burning)
ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ - งาน - ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ ถังสำเร็จรูป
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ ลำรางสาธารณะ

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

มี จำนวน 4 บ่อ
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : ขยะมากเกินไป
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : ทิ้งขยะให้น้อยลง

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,082,698 คน